REDACTIE: A. van Soom Verschijnt wekelijks 20 september 1972. PROGRAMMA 3O SEPTEMBER+1 OKTOBER; AFC-Elihkwïjk; ------- AFC 2-UVV 2; Zw.Vooruit 2-AFC 3; Animo 2-AFC 4; AFC(zat)-Jonathan; Desto 3-AFC 2. UITSLAGEN 16+17 SEPTEMBER: AFC(zat)-YFC 3-3; Spartaan 2-AFC(zat)2 6-1; Rombout 2-AFC(zat)3 5-0; AFC(vet)- Hercules 0-0. AFC-Hollandia 2-o; AFC 2-Aja* 2 2-2; DWSV 2-AFC 3 1-4; Swift 2-AFC 4 2-4; AFC 5-Aalsmeer 3 3-7; VDO 3-AFC 6 2-1: AFC 10-0sdorp 6-3; AFC 11-Meteoor 7 2-2; Al/V 7-AFC 12 3-6. J UMI OREN A; SLTO-AFC 2-3; AFC 2-KBV 1ML; TIW 3-AFC 5 3-9; JUNIOREN B: AFC-DCG 2-1; AFC 2-Rivalen 2-2; W-gr.meer-AFC 3 3-2; AFC 4-NEA 2 0-3; DVH 3-AFC 5 2-3; JUNIOREN C: Ajax-AFC 1-0; DWV-AFC 2 3-4; AFC 3-ZSGO 2 1-3; BI.Wit 4-AFC 4 1-5; KBV 3-AFC 5 0-3; AFC 7-DWG 7 7-1; Spartaan 4-AFC 8 7-0. LdlpJiï±Ëili Rivalen-Al 0-3; A2-Schinkelhaven 8-0; A3-Argonaut 2-2; KBV-A4 2-3; Ahrends-A5 afg.A6-SCA 2-0-8; A7-Argonaut 4-0;Ahrends-Bl 0-4;B2-SCA 2 7-0 ^^^JJ^ML^J^^15^ 20.30uur Victoria-AFC(vet) PROGRAMMA ZATERDAG 23_ SEPT 5MB3R lö.OÖuur TerschuurseBoys-AFC(11l4.00uur AFC 2-Wartburgia 2 (13) I4.00uur AFC 3-VVGA 2 (25) (BES«SHIRTS) PUPILLEN: ZIE BIJ DE OPSTELLING Ï4.30uur CDïf-AFC TlOÏT 1130uur DOS 01 2-AFC 2 116 12.00uur AFC 3-!t Gooi 2"(ll8) l4.J)0uur AFC 4-TDU/Centrum 2 (127) l4.30uur AFC 5-DEC 2(ll4)2e v. (RES.SHIRTS)' lO.OCuur /.FC 6-RAP 2(112) 2e veld AFC 9 zijn vrij. 10 .0~ uur Fokke 3"AFC 10(415). JUNIOREN Aj_ Ï4.30uur 3partaan-AFC(50l) 2e Veld lO.OOuur AFC 3-Aristos 3(525) 5e veld JUNIOREN B lO.Oütiur AFC-VDO <60l) Ie veld l4.30uur Ahrends-AFC 3 (623) 3e veld I2.00uur AFC 5-Swift 3 (633) 2e veld JUNIOREN C: l4.30uur AFC 8-Pancratius 5(326)(R.SHllfo)" lO.OCuur AFC 11-LOC 6(434) 3e veld 12 ÖOuur AFC 12-NEA 4 (427) 5e veld l4.30uur RKAVIC 2-AFC 2(513) 2e veld A 4 - vrij. l4.30uur CTO'70 2-AFC 5 (536) 2e veld 12.0'Ouur VDO 2-AFC 2 (615) 3e veld 12.00uur RKAVIC 3-AFC 4 (630) 4e vol cl B 6 vrij. 13.15uur AFC-Uithoorn (701) 2o veld c 3 +5 +7 zijn vrij. LIGGING TERREINEN:'.. 13.15uur RoodWit A 2-AFC 2 (714) 6c veld 12.00uur AFC 4-SDW 3 (728) 3e veld 13.15uur AFC 6-Pancratius 6(74o) 3e veld+ Terschuurse Boys, 'Sanderstraat-BleekstraatTerschuur// (RES.SHIRTS) CDN, Klein Loolaan, Drieborgen// DOS'01, Thorbeckelaan, Utrecht// Fokke, Oudeker- kerdijk a/d Amstel// Spartaan»Eèndracht"// RKAVIC, Oranjebaan, Amstelveen// CTO'70 Sportpark-De Toekomst" Burg.Stramanweg, Ouderkerk a/d Amstel// VDO, Sport- laan, Uithoorn// Ahrends, De Boelelaan// RoodWit A, Sportpark "De Weren-, in SoClé'TEIT: einde Volendammerweg O/h Y. Plate service a.s. zondag: tournedosOF varkenshaasje a 10,--. FEEST BIJ "THE REDS schnitzel- a f 6,50. Saté a 4,50. Zaterdag 23 september a.s. daverende seizoen-opening: 21.30uur Liber-sociëteit u.,m..,T^ Prins Hendriklaan 31. ALLE AFC-ers WELKOM I VRIJDAGAVOND, 22 SEPTEMBER UIT togen Victoria, Hilversum (met dames). Bjjecn Victoria om 20.00uur. Aanvang: 20.30uur. Uitgenodigd worden alle veteranen. AFSCHRIJVEN: bij J. Hannöma, tel. 94.23.41. LEDENLIJST Nieuwe ledden: W.F. Franke(wl) Giesscnburg 10, A'Dam (il) (heeft overschrijving nodig) E.P..R. Spee(wlp) 15-7-64, Zuidhollandst P.W.L. Spee(wl) idem J. Roedema(don) Parnassusweg 32 J. Arends(wlp) 24-8-62, Apollol raat 131 Dam(11) Dam (11) aan 03 Dam(09) L.van Borssum Waalkes(wlp) 9-10-62, Weteringschans 43, A'Dam(02) B. Vaz Dias.(wlp) -?- ö3-, G eem ÏVÖLQ straat 69 hs, A'Dam(09) NIEUWE LEI). Z, ,o.z -2- 38e Jaargang No, 6 L/^^^iji.iï9w%<L24 septbmbêrT ------------ tan f yAloKANiMN

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 1