p-tef Voorgestelde wijziging; De elftalcommissie A is belast met het samenstellen van de hoogste vijf elftallen.-, De elftalcommissie B is belast met het samenstellen van de overige senioren elftallen, welke uitkomen in de zcndagcompetitie. De elftalcommissie C is belast met het samenstellen van de senioren elftallen, welke uitkomen in de zaterdagcompetitie, 14. Verkiezing van ds elftalcommissie A, Deze commissie bestaat thans uit de Heren C0 Kerker, Drs. R.E, Duis, R0 Leeser en A. Vod. Valk Sr. De Heer v,d. Valk stelt zich niet herkiesbaar. 15. Verkiezing var de elftalcommissie E. Deze commissie bestaat thans uit de 'Horen H, Melsert, Th,J, ïïooy en P.van Ruyvon, De Heren Melsert, Nooy en var. Ruyven stellen zich niet herkiesbaar., Het bestuur stelt candidaat de Heren J. Mulder, J,J0 Koster, L0D„ Susan, ïh,P.J« Hesseling on E.H, Haubrich. 16. Verkiezing van de elftalcommissie C. Deze commissie bestaat thans uit de Heren J„ MulderJ.J. Koster en L.D, Susan. De Heren Mulder, Koster en Susan stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt candidaat de Heren C,G.J. Tromp, E, Wltteveen en M.C.M. Duinker- 17o Slftalcommissie D, Deze commissie bestaat uit do Heren C.G.J3 Tromp, E, Wltteveen en J.A, Vermeulen,, De Heren Tromp, Witteveen en Vermeulen stellen zich niet herkiesbaar, 18, Verkiezing van de .jeugdcommissie Deze commissie bestaat thans uit de Heren M.H. Hulskes, J, de Bie Jzn,, JrL. Bonnet, Gehring, A, de Jonge, J.A,. Kikkert Sr,, H.A. Overdiek? C.J.D, Sierhuis en J.J, van Steenbeek, Do Heren Gehring, de Jonge, Kikkert en Sierhuis stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt candidaat de Heren A, Denker Sr, en A,J, de Swarte, 19, Verkiezing van de strafcommissie. Deze commissie bestaat thans uit de Pieren J.H. Holtzappel, Th0 van Emden en C, Bouwenso Allen stellen zich herkiesbaar. 20, Verkiezing van de enquêtecommissie. Deze commissie bestaat thans uit de Heren T, ten Oosten, N„ Leloux Sr., H, Piolage, C,D.JC Sierhuis, B,J„ Slaap, A, Gehring en G, Struys, Allen stellen zich herkiesbaar, 21, Verkiezing van do kascommissie^ Deze commissie bestaat thans uit de Horen Ac Mets,, T, ton Oosten en A, Waayer, Plaatsvervangende loden s de Heren W, Brusse en A, v„d. Valk Sr. Ingevolge artikel 70 van het H,R, is de Hoer A. Mets aan de beurt voor aftreden en niet terstond herkiesbaar. Allo overige leden en plaatsvervangende leden zijn herkiesbaar. 22, Verslag van de Pers- on Propagandacommissie, Dit verslag ligt vanaf 24 juni 1971 TT tor inzage in de bestuurskamer. 23, Verkiezing van de en P-commissic, Deze commissie bestaat thans uit de Heren Jb, van Hok, A, Rimini, CftR.J. Schrödert G. Trebert, J.M, Geusebroek, H,L. Roozo en J.L, van Dijk (a/h) De Heren van Hok, Geusebroek en Schröder stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stolt candidaat de Horen J.H, Lans, FSH. Reddering, E, Huisman en 24r Verkiezing van de Totocommissie, K« Gehring, Deze bestaat thans uit de Horen J.Tj.Steensma, P.H.Reddering, C.J.D,Sierhuis, D.H.E, Polak, H.de Bruyn, E,H.Haubrich, J.Vlaming, H.Gousobrook en K,Gehring, De Heren Reddering, de Bruyn en Geusebroek stellen zich niet herkiesbaar, 25. Verkiezing van de Clubavondcommissie, Deze commissie wordt waargenomen door de Pers- en Propagandacommissie, 26. Rondvraag0 27. Sluiting. Ü3_JL

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 6