"^V^~iST5#- ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op DONDERDAG 8 JULI 1971 in de sociëteit der vereniging en wel om 20,00 uur. Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu voor alsdan een tweede Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen5 eveneens op DONDERDAG 8 JULI 1971, aanvangende 2O.3O uur. in de sociëteit der vereniging» AGENDA 1. Opening. 2. Huldiging kampioenselftallen, t,w, junioren A.-2, C-l, C-J en C-Jj, De spelers van de betreffende elftallen wordt verzocht persoonlijk aanwezig te zijn. 3. Ingekomen stukken» 4. Notulen vergadering d»d., 8 juli 197 De notulen liggen vanaf 24 juni 1971 ter inzage in de bestuurskamer. 5. Bestuursmededelingen. 6. Jaarverslag Ie sekretaris, 7o Jaarverslag Ie penningmeester,. 8. Verslag kas-commissie. 9. Verkiezing van het bestuur. Het bestuur is thans als volgt samengesteld s Voorzitter Sekretaris Penningmeester Vice-voorzitter 2e sekretaris 2e penningmeester Comm, van materiaal Commissaris Commissaris G.H.H. Kappelhoff J.L» van Dijk H.0. van Rijn D»J.Fn Hermens A, van Soomeren M.L, Koster C. van Peperzeel S0 van Gelder J»H, Lans Allen stellen zich herkiesbaar. 10. Vaststelling contributie Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te handhaven. 11. Begroting seizoen 197l/l972, 12. Training. Het bestuur stelt voor het trainingsschema 197°A971 te handhaven voor het seizoen 197l/l972. 13. Voorstel tot wijziging van artikel 64 lid 4 en 5 van het H.R, Dit artikel luidt thans: "De elftalcommissies A en B zijn belast met het samenstellen van de elftallen, die in de K.N.V.B» uitkomen, alsmede de hoogste twee elftallen, die uitkomen in de Afdeling Amsterdam van de K.N.V.B, De elftalcommissie C is belast met het samenstellen van de overige senioren elftallen, die uitkomen in de zondagcompetitieDe elftalcommissie D is belast met het samenstellen van de senioren elftallen, die uitkomen in de zaterdag competitie. De jeugdcommissie is belast met het samenstellen van de jeugd elftallen." _JL

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 5