Sr K- OPRoEi: VAN HEI BESTUUR: Het Bestuur doet een DRINGEND BEROEP op onze Senioren en/of A-Junioren, zich op de woensdagmiddagen disponibel te willen stellen voor de training van A+B-pupillen Uw aanmeldingen kunt U kenbaar maken aan'de sekretaris van de Jeugdcommissie, de Heer J.L. BONNET, NEDERSTICHT 65,, tel. 42.19,15. MELDT U, wij hebben nodic-Jl' LEDENLIJST NIEUWE LEDEN: P.Meyer(jun) 21-2-55, Johan Huizingalaan 158, A»Dam(l8)j Th.P.v.Ede jun) 31-5-54, Asingaborg 91, A'Dam(ll); F.fi.v„Ede(jun) 14-9-57, idem; A.B.Korper! tjun) 30-8-58, Waldeck Pyrmontlaan 18, A'Dam(©7); B.S„Zomer(jun) 31-1-55, Ie Atjeh- straat 46 A'Dam(05); A.P.v<Donk(wl) p/a Lekstraat 160 A'Dam(lO); R.Glasbeek Ui; Nw.Herengracht 19, A'Dam(Ol); H.Veltrop(wl) Groeneveen 358, A'Dam(Blm); G.F.Johannesen(jun) 3-1-59, Nedersticht 122, A'Damdl); S,Schellevis(wl) Assumbur* 76, A Dam(ll); G.S.Engel(wl) Veluwelaan, bouw P,de Geus- A'Dam(lO); R.van Zon,(jun) 27-5-57, El.Boddaertstraat 33 A'Dam(l8). (ALLEN OVERSCHRIJVING VERLEEND). R.L.H. Stijns(wlp) 24-4-64, Koxhorn 11 A'Dam(ll); H.M.Hinloopen(wlp) 6-4-63- Bleyenbeek 28, A'Dam(ll); W.A.Leur(wlp) 25-5-64, Straat van Makassar 57, A'Veen; J.J.Bierman(don) Wildenborch 117, A'Dam(ll); P,A.A.Magielsen(don) Heinzestraat 7, A ^amvo;); E.Beer(wlp) 30-9-64, Van Baerlestraat 10, A«Dam(07); H.E.Bierman(wlp) 2-12-64, y.d.Boechorststraat 110, A'Dam(ll); A.A.Oérlemans(wlp)18-5-64.- Cannen- U^g,5> A«Dam(ll); M.M.Elfring(wlp) 10-2-64, Gijsbr.v, Yselsteinstraat 6l, A'Dam(ll) A.F.tt.Teulings(wlp) 16-7-62, Zuid„Wandelweg 37, A'Dam(ll); C.F.M.Broekhof(don) Sterrelaan 9, Hilversum; G.Peper(don) Van Boshuizenstraat 185, A'Damdl); F.Th.J.Hoekstra(don) Churchili-laan 166, A'Dara(lO); Ir. F.A.M, de Vilder(wl) Nocrdcrailoseweg 8, Bussum; T.Horok(wlp) 15-8-64, Evert Cornelisstraat 7, A'Dam(0qï; F.J.Schroder(wlp) 13-2-65, Joh.Jongkindstraat 91, A'Dam(l7); T.D.van Yzendoorn(wl) Speenkruidstraat 151, Assen(heeft overschrijving nodig); 0.Cv.Gent(wip) 6-7-64 Schubertstraat 12, A'Dam(09); WEER OPVOEREN ALS LID: C.Openneer(wl) Courbetstraat 32, A'Dam(09); D.E.Pimble(wl) winkelcentrum Woensel, Eindhoven(overschrijving verleend), HÜï^Zi^S-L N.van Til van wl. naar donateuro H. de Waal idem. J.A.Rang(jun) Alranusstraat 17 moet zijn Uranusstraat 17. TOT BALLOTAGE TOEGELATEN: E.A.Knorringa(wlp) 25-4-6Ï, Kathleen Ferrierstraat 9,A'l H.v.Brevoorttwi; Bellamystraat 39 A A'Dam(l4); L.A.R.v.d.Horst(jun) 27-2-56 Sleedoornlaan 17., A'Veen; R.Schiele(jun). 3-11-55, Olmenweg 8 A'Dam(05); P.A.Wansink(wl) Grote Kattenburgerstraat 90. A'Dam(04)1 A.van Wijk (wij Klipperstraa 50, A Dam(19); R.v.Keulen(wl) Griftstraat 27 hs, A'Dam(lO); E.H.Lu'dwig(jun)l9-7-59 Platanenweg 18 hs, A'Dam(05); N.B.LÜdwig(jun) 28-12-57, idem; J.Otsen(jun) 6-3-56, ÏÏS^ïft?* l2 A'Daffl(ï8)5 J;van Leeuwen(jun) H-8-58, Joop v.Weezelstraat Xö A Dam(lo); R.Guddo(wlp) 8-10-64, Den Texstraat 30 hs, A'Dam(02)H,B.RÖder(wJ Jan Heenvlietlaan 116, A'Dam(ll); M.A.v.d.Berg(wlp) 21-11-62, De Boelelaan 473, ril l M-A"J°nkh0ff,fp; lk-k,-S\' Do c^rsbraat 17, A'Dam(ll)"A.v.BergenUlp) nlc >h ^f^straat ^8, A'Dam(ll); M.Verhage(wlp) 17-2-63, Gijsbr.v.Yselsteinstr. 125, A Dam(ll); N.J.Moltzer(wip) 22-12-63, Joh.Verhulststraat 159 A»Dam(07); R.J.v.Hemessen(wlp) 20-1-61, Sonneveld 40 A'Damdl); O.C.v.Hemessen(jun)22-12-58 idem; P.H.v.d. .'alle(jun) 13-12-54, Mensinge 26, A'Damdl); M.E. Visser (wip) 28-10-62. imstenrade 54, A'Dam(ll): ^SSWIJZIGINGgj^ K.Veen(wl) Pater Pirestraat 28, Diemen; K.H.Brand(wl) Tulpenburg 5J, A Veen; R.S.Ketellapper(wlp) Zwarteweg 90, Naardon; B.Peeper(jun)+R.Peeper(wlPï De Cuserstraat 23, A'Dara(ll); H.Dik(wl) Rode Kruislaan 887, 12e etage, Diemen; B.Bos(wlp) Missisippi 3, A'Veen; F.J.v.d.Meyden(don) Baambrugse Zuwe 133,Vinkeveen; ï*n nef>nkoW,1} Th' /e B°ckstr^at 3 f A'Dam(i7); H.v.d.Grampel(wl) Nassaukade 171 A Dam(l4); S.E.Stork(jun) Top Naefflaan 12, A'Veen. BEDANKT: J.M.MooaborSon(pup)R.C.Leon; M.Levie(l4-6-60)'M.P.Vogel; K.Kruisbrink; ö.w ide; P.R.de Vries; .H.Mestrom; R.Koenes; A.B.v.Gent; B.G.Snijders; H-Bergsma; G.W.Overdjjkink; C.A.Neubcrg;. M.Didier; A.Yssels; J.A.Stroomberg; R.A.Onderstal ^Slienjwlp). E.M.Keizer; M.J.Nuessink; R.Hcinrich; M.v.Norden; D.L.+ M.R.Hensens; R.F.^ngolhard; R.J.Hinlopen; P.F.Dams; M.Pinke; E.E.v.d.Wal; W.J.Schans;M.J.Niekus; R.Goedhart; M.v.Tooren; R.Mienstra; M.MaHielkema; P.C.Meys; M.J.Mellema;A.L.Druyf O.Duursma(allen jun.) E.il.Boots; R.J.Mul; W,J.v,Werven; P.A.F.v.Driest H.B.J.Nieman; L.M.Drost; F.J.Bosma; B.v.Manen; R.BÖhne; E.Isik; F.L.RohlingjLoBosma; W.Bouwhuis; M.t.HielkemaUllon werkende leden), H.Drost; 0.Nieuwenhuizon; H.Cats; P.Haverkamp; Begeman; U.J.N, de Graaff; J.v.Hessen; E.Posth.de Boer; C.J.Schouten; D.J.v.Manen; H.R.Sinot; J.de Kobing; M Hielkema; F.Hessels;J.H.Paternotte(allen don). B- '2—

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1972 | | pagina 2