LETIN J ï'-h in) mm ,y "F* REDAKTÏE: J L. van Dijk Veischijnt wekelijks 23 juni 1971. 36e jaargang - No. 42, Het bestuur nodigt de leden uit tot bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering °P DONDERDAG 8 JU ,1 1971. om 20.0Ou.ur in de sociëteit. Convocatie bijgaand. Het bestuur deelt mede, dat er de navolgende vacature!s zijns Elftal-commissie B s 5 vacature1 Elftal-commissie C 1 vacature. Jeugd -commissie s 2 vacature.r 3, Pers- en Propaganda-commissies 3 vacature?s. Toto-commissie 3 vacature's. Candidaten dienen te worden gesteld door een door tenminste'15 leden getekende voordracht, welke uiterlijk 5 juli a.s. bij de Ie sekretaris moet zijn ingediend, vergezeld nm een verklaring der candidaten, waarin zij zich'bereid verklaren-een eventuele benoeming te aanvaarden. UITSLAGEN 's Toernooi A'Damse Ie- en 2e klasserss JOS-APC 3-0$ Zeeburgia~AFC 2-0, Papillen-toernooi "Wim Bückert Schild"s APC 2,e prijs, Zeeburgia: A 1 t/ra 4, Ie, 2 tweede prijzen? 3e prijs, ,r De Germaans A 1 6e prijs, Be Quick(Groningen): APC veteranen Ie prijs, ZW-toernooiB 2 B 3? 3e prijs, COMPETITIE; RICAV AI-A3 2-4? RKAVIC 4-C6 3~0| 26-RKAVIC 4 OuO, Uithoorn-toernooi s B 1 3e prijs, SDW-toernoc L s A 1 B 1 2 tweede prijzen. Het bestuur geeft met leedwezen kennis van hoi overlijden van de Heer M. ZWARTEPPGRT.3 SR#, in leven donateur der vereniging. Onze deelne ling betuigen wij aan de naaste familie, PERSONALIA? Gehuwd Huwelijk TOM van HEESCH DUTI KINEFLANN (27 mei) TELIX SMART +-SASKIA KR .MER (25 juni) .FRANS WOUDSTRA HENKA Cie WIES (17 juni) ..HANS SLAAP CONNY KONIIGS 2 juli) Geboorte s NANINE, dochter van BEN RENATE SLAAP, Allo jonge echtparen, alsmede de trotse ouderj en grootouders namens geheel APC VAN HARTE GEFELK ITEERD ATTENTIE; In de periode van 23 juli~l6 augustus zal de j 3 sekretaris afwezig zijn en in de periode van 17 juli-7 augustus de 2e sekretaris, UITSLUITEND voor'dringen rln gevallen kan raen zich wenden tot de Heer S, van Gelder, Noordhollandstraat 12, tel, 42,01,45. BULLETINS Het e-k, bulletin zal verschijnen op 7 juli cv.;., niet o,ra, namen sclectiegroepen training, In dit bulletin reeds een voorlopig schema. JL£L.3^ hQHBJJHIHHH 1895 ïi>70 r

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1971 | | pagina 1