r1V f j i u Redactie s J.L. van Dijk. H T A.P.C.-B U L L E T I N No. 1, 14. Algemene Vergadering. 13. Het Bestuur roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke zal worden gehou den op vrijdag 22 juni 1962 om 19.30 uur in ons Clubhuis. Indien op ge noemd tijdstip niet voldoende wer kende leden aanwezig zijn, wordt reeds nu voor alsdan een 2e verga dering bijeengeroepen, eveneens voor 22 juni 1962 om 20.20 uur in ons clubhuis AGENDA. 15. 12 juni 1962. Verkiezing Elftalcommissie B. Deze commissie bestaat thans uit ilsbeek, Peperzeel 1 zijn her 1. Opening» 2. Huldiging AFC3, AFC Jun.A3 en APC Jun.B6. 3. Ingekomen stukken. 4. Notulen. 5. Bestuursmededelingen. 6. Jaarverslag van de le Secreta- 16. ris 7. Jaarverslag van de le Penning meester. 8. Vaststelling van de contributies voor het komende verenigings jaar. Het Bestuur stelt voor de contributies ongewijzigd te handhaven. 9. Voorstel om art. 81 van het H„R„, lid b te laten vervallen. 17. (Het houden van een tweede jaar vergadering) 10. Verkiezing van het Bestuur» Het Bestuur is thans als volgt samengesteld s Voorzitters G.H.H.Kappelhoff5 Secretaris* J.L. van Dijkp Penningmeesters J. Hurwits5 18» Vice-Voorzitters J.Tj. Steensmap 2e Secretaris* A. van Soomerenp 2e Penningmeesters H.O. van Rijns Commissaris van Materiaal* G.H. Elsermanp Commissarissen* A.J. Bos en H.W. van Teunenbroek, Allen stellen zich herkiesbaar. 11. Begroting seizoen 1962/63. 12. Verkiezing Elftalcommissie A. 19. Deze commissie bestaat thans uit de heren C. Kerker, A. v.d. Valk en P. Heineman. De heer P. Heineman stelt zich niet herkiesbaar. 20. 21. de heren J» Meyer, B» Ke H, SchooneveldtC, van en Th. van Embden. Aller kiesbaar. Verkiezing van de Elftalcommissie C (Jeugdcommissie). Deze besta-at thans uit de heren H.W. van Teunenbroek, W. Bückert, B.J. Slaap, Joh» de Bie Jzn., N. Kalsbeek, P. Vaal en H.J. Stutje. Allen zijn herkiesbaar. Verkiezing van de Enquêtecommissie Deze bestaat thans uit de heren Bonkink, C.A. Quint, W. v,d< Pielage Velden B, Marei, T. ten Oosten, H, H. Timmerman en P. v.d Erdbrink. De heer B.P. Bonkink stelt zich niet herkiesbaar. Verkiezing van de Kas- en Ar chief commissi e. Ingevolge art. 70 van het H.R. is de heer A.Waayer aan de beurt van aftreden en niet terstond herkiesbaar. De andere leden t.w. de hère'n T. ten Oosten en A. v.d. Valk, alsmede de plai vervangende leden de heren W. Brusse en A„ Mets, zijn herkies baar. Verkiezing van de p agandac ommi s si e bestaat thans uit J.Tj. Steensma, d v Heul, L.S. Pers- en Pro- Deze commissie de heren de Bie, O.J. C, Peperzeel, J, H Nijdam, van Meyer en J. Hurwits Allen zijn herkies- ambtshalve) baar Verkiezing van de Totocommissie. Deze commissie bestaat thans uit de heren A.J. Bos (Voorzitter), R. Akkerman (Secretaris), Joh. de Bie Jzn.B. van Manen, J.P. Kohier. Allen zijn herkiesbaar. Het Bestuur stelt voor deze com missie met 2 leden uit te brei den, waarvoor de heren H. de Bie en G.A. Graanboom candidaat zijn. Verkiezing van de Clubavondcom missie. Deze bestaat thans uit de heren K. Nesenberend, C. v. Peperzeel en J. de Vries. Alleen de heer K. Nesenberend stelt zich herkiesbaar. Rondvraag Sluiting. dag mei. 19 mei 14.00 1 1 .00 •>0.00 14.30 12.00 10.00 10.30 APC - D( APC 2 - DWV 4 - APC 5 - de Spartaan 3, APC 4, B—112, DJK 2, C-113, APC 8 - RKAV 2.E-415 Pokke 4 - APC V.boys 4 - APC 9, M-421 1 e 3e 2e 3e 1e 10, W—428 v. v. V. V. V. Zeeburgia: Kruislaan b/d tunnel Y.Boys: Leeuwarderweg voorbij D.W Aminco: Sportpark Buitenveldert A.S.A: Pomunastraat o/h IJ V.V.A.: Jan van Galenstraat V, "O iiuiuox v aai - - \J J. V» O gj

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1962 | | pagina 1