HE T A. I*. 0. - B L L E TI If Bedaotie J.L.van Dijk 27 juni 1961 B00TT0CHTNUMMER Eu de "WAALS EtOOMV, de luxe-salonboot die ons zondag a.s. over het IJseimeer zal voeren, de Amsterdamse haven is binnengelopen en alles in gereedheid wordt gebracht om ons gezelschap waardig eroj te ontvangen, wordt het tijd enkele laatste mededelingen te doen ten behoeve van de reeds geboekte en toekomstige passagiers: 1. Allereerst willen wïj nog eens verduidelijken dat de deelnemers krijgen 5'aangeboden81: een zeer royale lunch met twee consumpties, een prima strijkje, een alleraardigst en zeer gevarieerd pro gramma van allerlei activiteiten en daarenboven een prachtige boottocht. 2. Meer dan ooit geldt hier: HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD f Indien U dan ook enkele AFC.-ers kent die tot dusver nog hebben nagelaten zich op te geven, wek hen dan op zich ten spoedigste te melden hij de Heer S.de Waal, Donarstraat 6, telefoon 726944. 3. Voor degenen die ietwat traag reageren houdt onze tweede pen ningmeester zaterdagmiddag om 3 uur zitting"in ons Clubhuis om - daar aan laatkomers nog kaarten af te geren* 4. Van vele zijden bereikte ons het verzoek om introduc^s toe te laten. Indien naar Uw *o orde el deze vrienden en kennissen' in onze A.F.C.-kring passen, bestaat er geen enkel bezwaar tegen. 5. Bovendien hebben wij gemerkt dat vele ouders hun (grotere) kin deren graag zouden willen meebrengen, terwijl er ook veel junioren zouden willen meegaan. Om al deze AFC-ers ter wille te zijn, hebben wij dte leeftijdsgrens verlaagd tot 15 jaar Vrees voor overlading van het schip behoeft niet te bestaan: er ligt een volgboot gereed om het overschot op te nemen» 6. In een der Zuiderzeestadjes waar wij zullen aanlagen staat het plaatselijk muziekcorps aan de kade gereed om ons te verwelkomen, waarna met speciale voertuigen ons gezelschap gebracht wordt naar een zeer. bijzondere attractie, die nog geheim moet blijvend 7. Het vertrek is bepaald o$ zondag a.s. om 10 uur van steiger 10 De Ruyterkade tegenover Noï 46. We zijn terug omstreeks 7 uur." Voor de ngrote eters5' zijn aan het buffet beO^de broodjes in vol doende mate voorhanden. De Commissie. VAN DE TOTO - COMMISSIE Voor de rest van dit seizoen v/orden er geen p ooiformulier en meer bij het Bulletin ingesloten. Onze trouwe poolers kunnen hun laatste twee formulieren halen bij de bekende inleveradressen. Namens geheel AFG onze hartelijke u kunt alleen Uw formulier inzenden gelukwensen. ----------------------------------------------------------- 1e. naar het volgende adres Ledenlijst A.F ,C «-Clubhuis y Zuidelijke Wandelweg, Amsterdam-Zuid. Tot hallotage toegelaten? 7~™ 7 T"T7, ""77" 7 -r2e* als u in k^ bezit bent van door L.jj.v.d.Heide (don) von laehigweg U gekochte zegels. 80Op de AHOL-dagen kunt U deze verkrijgen "bij de ingang van ons veld» **- 1*3*3

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1961 | | pagina 1