Teunenbroek Mo. art 1955. RRQGRAAAAAA 20 Mr^RT 1955 - V.olendam; AFC 2-JOS 2; »e Spartaan 3-AFG 3. prqgramia 12-el: 1.3 :iaart-i955 Ai^BAGBIIEL;.G 12 Al .ART 4 UUR -APC (vr i endsc happ e lijk 3 uur BBdA AG 'Hclt.zai mann- terdagelftal. 5, B 109. Neerlandia, 501, 2e veld, '0 APC 0 APC 2 T0& ■TUIT 10 REK B 10..45 ZPC 518, 3e veld. LIGGING- PERREIAEA riem. Voorland, veld 15, 'Midden Voorland, Middenweg. AF 0 e s t z ane r dijkZ a an d i ■OTAGE i 'ex (&nn) El.PoIffstraat 14"'. *.-a/arscaaijv11o vbrfreger Jansen (jun) FiaassTraat 136 hs LAM iiBERIBG: I '.H.Sohenk (don) v b-ovengracht 51'. R LEPEL: R.K.Frisoh (ads) 1-8-42 Istr.•29'" J 'RUT TE CLUBAVC 143 IE JtDAG 14 MAART: 9 uur "pfets/Aaaygr-A. Bcuwens/Le- x> 10 u^ Eiser umpf-P.Bouwens-Le- x, De Bruyn/v.'Teunenbroek-Kleyn/l"7igge- sen; 11 uur Soheepstra/v.d.Heul-Kleyn/ ansen, Eiser umpf-Esser/C. 3ou- s> i2 uur eloux-Elserm; ;en. AA: 9 uur: Holtzappel/st m- '-'"'; Co] beek/Ver- :A__AM: rt 3, Glas/ïins- il uur: ns/Leloux- stra/v.d.Hèul, y«Nek/de Vries-de iin/v. Teünenbrcek, Gias/Ainsbergen- <dstra/v.?ïigtevegt. 12 uur: Scheepstra/ V.< -ens, Kleyn/ïïiggeman- 5eh-wcuöstra/\ --vegt, T P0URA sl/Stallmc Alündt/de v.Nek/de Vries Glas/Zins'bor ds tra/v.: >gt Bessem/Suurt ,3oho ep s.t ra/vAHeul Cc lijn/H oütrm: Kerker/Meijer: Kal s b ook/V ermeul on .rt lther/Steensü .yr de Bruin/v.Teunenbroek xx. ansen mpf Biljarten 41-27/6 32-37/3 33-41/6 A7-31/6 29-31/5 40-25/5 43-11/5 33-32/5 35-29/5 19-33/5 30-19/5 18-40/5 22-52/5 8-32/4 18-25/4 27-:a 19-19/4 5-27/3 sen C-' 0/0' 19-21/4 10-10/2 10-10/2 Ot 0/0 18-22/4 4- 6/1 9-11/2 8-12/2 13-47/3 5- 5/1 12- 8/2 18-12/3 15-15/3 12- 8/2 19-11/3 19-21/4 3hter net schuine streepje ft het aantal gespeelde partijen aan. !S TELDE LOOF KC L. IJ Ai.;A.:,iED;,G voor de aelfep rt is er een filmmidd vorr welpen georganiseerd in het Olympisch .dien. Sc sten 50 oent per persoon. AAL." VOOR VELPSP 1 Jongens die deze middag uil- 3 len meemaken mo,éten zich vóóAr Zaterdag 12 .art opgeven bij du Heer J.Vermeulen, Fraun- hoferstraat 35'' erdam-Oost rteer. -■ --.-,, - „'EAEEAVOAABaA Buitengowone omstandigheden voorbehouden, v;r,rdt or 26 I aart begonnen Allo welpen, die hi er- deelnemen en op 1 September 1954 en 12 jaar waren, kunnen zioh vóo'r even bij de Heer J.Ver- veulen, Aorstr.32', A'dam-0, onder el of niet gekeurd zijn. eui-üouwens/loil iu ,nuiuuujjjpwxy j Lj.iJLüiann-Aericer/.;.eijervRok/ae Vries-Wouüstra/v.Pig- tevegt ,Esser/Bouwens-iaeyn/;7iggemansen. 11 uur Holtzappel/Stallmann-de Bruin/v. Teu nenbroek, v. Nek/de Vriss-Bouwens/Leloux,ïïoudstra/v.Nigtevegt-Soheopstra/v,d,Heul, Steensma/Jalther-Kioyn/JiggeEansEn. 12 uur v.Nek/de Vries-Perker/Peiie-,Scheepstra/ v.d.Eeui-Glas/Kinsbergen. f-ILJARTEP: 10. uur de Bruin/v. Teunenbroek-Steensma/vAalther, Bessem/Suurbeek-Quint/Swart l_l_uur Esser/Bouwens-Kerker/iAeijer,Alandt/de Jaal-Pets/ïïaayer, 12 uur TA-udstra/van Pig tevegt-Aleyn/ïïiggemansen. De Clubavondcommissie vestigt Uw aandacht op de mededeling aan ommezijde betreffende de biljarts. Zij heeft begrip voor Uw wensen, hebt Gij begrip voor haar moeilijkheden I VOOA Le l ir

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1