$L PS1 Redaotie E.W.yan Teunenbroek UITSLAGEN AR0L-T0URN00I EERSTE DAG 22 AUGUSTUS A.F.C. -BULLETIN No. 3 H.B.S. É.B.O.H. Ajax Ensch. Boys A.P.C. 1-3 Zeeburgia 1-1 EBOH wint n.s.: Excelsior 1-0 H.V.C. 2-1 24 Augustus 1954 HET BESTUUR IS,DANKBAAR Het Bestuur is er bijzonder dankbaar voor, dat bijna allo loden j.1. Zondag e on plaats op de banken achter de goal hebben ge zocht en do tribune beschikbaar lieten voor betalende bezoekers en gaston. Voor a.s. Zondag rekent het ov dezelfde HJ1_ A.F.C, Redactie: E.W.van Teunenbrook ..- BULLETIN No.2 .17 Augustus 1954 PU-LA* h®iL- -tourn°oi £52£MÜ^>Y22L2252^§2 augustus 1954 lliOO H.B.S. A.PiC. 12; 20. E.B.O.H. Zeeburgia 13140 Ajax Excelsior 15.00 Ensch. Boys H,V.C. PROGRAMMA VOOR 2AJEjpAG_gi_jTrenswre 6i00 APC oomb. A De Spartaan 2 2e v. 4.00 APC comb. B Zeeburgia :3 2e v; 4.00 APC oomb. C Zooburgia~ 4- 3e v. UITSLAGEN 14 EN 15 AUGUSTUS 1954 V.Ü.C. Zuidvogols A.P.C. 3-7 A.P.C. 2'5-6 VETERANEN Zoor waarschijnlijk spoelt hot votoranon- clftal op de Ie AROL-dag oon wedstrijd togoti dn "ExooT sj Qjfti-VQ&jzxBXLOaïi Houdt U gereed A.R.O.L. - VARIA 3atordagmiddag a.s. bestaat or van 3 tot 4 uur in hot Clubhuis golcgenhoid om lo. contributie to botalon; 2o. bolastingkaartjos to kopen op ver toon van Uw diploma lo tormijn; 3o. plaatskaarton voor Uw introduc<5s to kop on. U woct toch, dat voor do twocdo AROL-dag alloon toegang wordt vorstrokt als U Uw diploma 2o termijn betaald hobt Voor allo zokorhoid volgön hier nog oven do contributiebodragon: Workond lid 36,15 of 4 maal buitenlid junioron adspiranton wolpon militairen tudontcn ..onatours 25,15 20,— 16,— 9,50 6,75 5,50 4,50 12,— in 4 oons 4,— in oons 20,— of 4 maal 5,50 20,— tenzij anders over- oongokomon. Postgiro 241002 t.n.v. 2o penningmeester van APC, Grovclingcnstraat'El". ■DAT DOET EÉN GOED AFC-ER NIET Wat doot oon goed AFC-or niot Wol, na tuurlijk gaat oen'AFC-or niot op do tribu ne zitton tijdons do AROL-wod strijd on. Zij gaan zitten op de spocialo oro-banken dio binnon do afrastoring achter do goal zijn gozet. Donk nu niet: Dat geldt allcon voor dio andoron on niot voor mij. Hot geldt in do corste plaats voor U CORPS C0NTR0M0BILE Zondor togbnboricht rekent hot Bestuur op do medewerking als controleur tijdens de AROL-wcdstrydon van de volgende loden: Boszhard, C.van Hattom, O.v.d.Houl, Huis man, Janson,Jungorius, Van Klinken Jr. Knioso, Kohier, .J.Moijor Jr.Mocsborgon, RomLjn, Sierhuis, J.Suurbook, G.Thonus, Toot, Van der Volden Erdbrink, Voltoma, Do Vos, Welsoh, Wostorvold, Woijors, J.Zwaag on R.van Nek. Bij onverhoopte verhindering gaarne spoe dig bericht aan do Hoor L.Woudstra. tol 710135. DE CHAOS IN DE VOETBALWERELD wordt nog verergerd, als U tijdons do AR0L- wodstrijdon Uw kind zondor gold naar hot buffet stuurt. Do familio Van dor Pijl ver zoekt dringend, dit niet to doen. LEDENLIJST Tot ballotage toogelaton W. Zadoits "(don.Emmastrant 12 b. Afgovoord wegens wanbotaling: H.Visscher donatour. A.do Woord, Oogstgoost E.L.Wijnpcrle, AmstolvoQn. ^gjlQXoo^A jrogons wanbetaling L.P.Schut (ads) A.A.M.Spoornobórg (ads), J.v.d.Haas (jun), D.Jobbon (w.1.), W.J.F.do Haan (w.1.), H.J.v.d.Wall Bako (buitenlid), J.G.Hoitink (ads), A.A.Smits (ads), R.A.V.Linschoton (ads). Adrosvorandcrinpon: A.Postman (wl) thans Radjawali Solatan Hl/2 DJakarta W TTTiïiQT A ri-Dir.T n a mTn-nt^ a 11 I f

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1