I Redactie E.W.van Teu&ejab'roek ¥c'M6 27 April 1954 HERDENKING Herdenking van onze in de oorlog gevallen leden op Dinsdag 4 Mei a.s. om 6 uur',, bij het monument rp ons terrein. MTERPAGMIDDAG 3.00 Ervea AFC bekerwedstrijd. Veteranentournooi op de velden van V.O.C, te Rotterdam. CONTRIBUTIEVERHOGING In de Algemene Vergadering.van 23 April, 1954 is met algemene stemmen .de.contribu tie voor het verenigingsjaar 1954-1955 vastgesteld'als Volgt: werkende leden 36 junioren 20 buitenleden 25 adsporahteh' f; 16- welpen 12 Reeds thans bestaat gelegenheid......de con tributie voor het volgende seizoen te be talen. Postgiro 241002. PROGRAMMA 9 MEI 1954 AFC 1 neemt deel .aan het Gouden-Jubileum- tournooi van D.E.C. WA3-AFC 3Zaandijk 2-AFC 4.. UITSLAGEN 25 APRIL 195.4 Yolendam AFC ■4-0 de Volewijokers 2 AFC 2 1-4 AFC 3 TIÏÏ 2 2-0 OSV 2 APC 4 2-4 de Volewijokers 5 AFC 5 1-5 Energia 4 APC 7 7-0 I0REN Zeeburgïa* 4-1 AFC 3 AWV 2 7-2 ADSPIRANTEN WA 2 AFC 2 3-0 DWV 3 ,APC 3 4-0 AFC 5 SCA 2 '2-0 ZATERDAGMIDDAG Ervea,- AFC' uitgesteld AFC-comb. ACC 2-3 PROGRAMMA. VRIJDAG 30 -i .PRIL - 16.30 OVV.0 .2 .AFC 2 WIJ WEKKEN ALLE^EÏTEN -OP, VRIJDAG A.S, ONS TWEEjia^KEPTAL TE GAAN AANMOEDIGEN IN>ïlJF STRIJD TEGEN DE DEGRADATIE PROGRAMMA 1 EN 2 MEI 19*54 //E .30 m*0Z \MC 2 12::00 AÉC 4 PWS 4 11.30 APC 5 ASV 2, B 109 2e vl 2,00 AFC 6 ZSVC 2, B '2e v. Deze wedstrijd is een kampioenswedstrijd Ie v^ Ie' vi" 10,00 AFC 7 .JUNIOREN ÏO; 00 WA 3 12.00 ZSGO AIS PIKANTEN 1.00 Wilskracht lO.OO'DWS 3 10, 00 AFC 4 11.15 TWM 2 ZSGO -6,' beker AFC 3, APC 2, K 516 A, beker AFC 2, B, beker AFC 3 Swift 5 AFC 5 beker beker beker 3e V.' 2e v. oe~ v. 2e v. IIGGIN& TERREINEN OVVO: Kruisl-aan tussen Middenweg en tuii- ZSGO: Velserweg, (nel. WA: jas van Galenstraat. Wilskracht: Kruislaan, Stichting Water graafsmeer (zie'OVVO). DWSVelserweg. TWM: Voorland veld 11. M Ervea: Z.Wandelweg oomplex C. OLYMPISCHE .DAG,. 15 JUNI'A.S.' Toegangskaar.ten voor deze dag uitslui tend schriftelijk aan te vragen vó*ó*r 3 Mei a.s. bïj:'de"-Heer G.Th.van Nigtevegt Zoomstraat 8 Amsterdam.. JUBILEUIüTOURNQQl' VAN .DE K.NV .-BAFXjAMS TERDAM. Het eerste elftal zal deelnemen aan het tournooi voor Amsterdamse tweedeklassers, dat de Afdeling"'Amsterdam van de KNVB (vermoedelijk op Hemelvaartsdag) organi seert ter gelegenheid-van-het 60-jarig bestaan van.de A.V.B. ledenlijst adresver ander ingen J.K.P.van Stuijvenberg, wordt c/o Cusaoao Trading. C^mpany S.A.., Apart ad o de Correos""I532, Caraeas, Venezuela, H.Kappel w.,.1, wpidtweer': Sluisstraat 4. ILLUSIES IN ROOK VERVLOGEN Dat de illusies van vele AFC-ors in rook zijn vervlogen, is, niet.zo erg; als het maar de rook is van.de sigaren, sigaret ten of de tabak van de firma J.A.ULRICH, Willem de Zwijgerlaan 68, telefoon 84184. Alle merken. Alle prijzen. Alle smaken. Weg illusies :Je 'ruzies 'Staan .stop Ieder trekje .Dat wekt je 'Weer op SOCIËTEITSVERENIGING V/J? DE A.F.C. BESTUURSMEDEDELING Dé'Heer 'J^.;.,van Nek heeft zich dóór druk ke werkzaamheden genoodzaakt gezien, .zich uit hot Bestuur terug te trekken. In zijn plaats'stelt het.Bestuur candidaat de. Heer M*de Bruin Mzn. Eventuele bezwaren- tegen de,ze; candidaat stelling moeten bin nen; 14 dagen, worden ingebracht bij de se cretaris, de Hqe'r .G.Th.' van Nigtevegt, Zoomstraat 8.,- Ams'te'rdam, 'lh ~"T 1' -'i-ii i.i i. 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1