mmm ^ndering; ■Hl Redactie? E*,W9 van Teunenbroek ,üv - _B u 1 I et 1 n No. 26 Onze Voorzi toeft momentee tie te Parijs, dezer' dagen ui gen mogen alle worden. V/ij ve eind van de we hem ge-zond en wedstrijd A^F* ons midden te tter de Heer Hauber, verj 1 voor een kleine opera- De berichten die wij t Parijs mochten ontvan- szins gunstig genoemd rwachten de Heer Hauber e'k weer thuis en hopen wel a.s,Zondag bij de C5-Watergraafsmeer in hebben^ 7 Februari 1951 UITSLAGEN 4 Februari 1951: Fnkwljk "- aTf,C Elinkwijk 2 - AJ.C,2 AF o v o 3 ZoS<,G«Oo2 Zaandijk 2 - A.F.C.4 B.P.Co 2 - A-.F.C5 AeF,C,6 - A.S.R03 A.P,09'7 - Gold Star 2 JUNIOREN,? IÏfTÜ':?"™ R part aan 2 yjïERANBNi ATFTüTr^vay.Ao 3-1 3-2 4-2 afgekeurd 7-3 12-0 1-2 8-1 7-1 J^LSS _11J?^ r uari_ 9 51 ,F,Co - Watergraafsmeer 2 da Germaan 2 - A,'F.C«2 i N.F.C.2 - A.P.C.3 i AeF,»C.4 - de Germaan 3 2e v„ j A*F.C..5 - Sloterdijk 2 2e \i AcPvC.6 - D.V30.S.2 3e v. 3 Ontwaakt 4 - A.P.C.7 ENj. A,P9C.3 - T.O.G.3 3e v. Swift 4 - A.F.C,4 [DDAG 10Februari; »i(Us b.L.icO» PRQGRAMM/_ 2\-0ö" uur 2 30 uur 11,00 uur 12,00 uur 10,.00 uur 11-30 uur 10 - 00 uur ADSPÏRANT ÏOTÖO uur lO'oÖO uur DAGM LIGGING 'fBRRBINEN aanl *Spaar"hdarnmerdij k naast Revisieloods Ned.Spoorw. Schelpenpad Stichting Voorland Olympiaplein NeF*C\ Ontwaakt Swift j Dl ede r i Sj e i J e a n e doe1..-oer vanHeTÏIer en Mevrouw Bessem-Mellegers Donald zoon van de Heer en Mevrouw Quint - Eweg Beide families ook nog vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwenschen, FROGRA 13 Februari a.s, A/F7Ü72^V'eT5x 2 SP70. °r t=-l-l^-?i_-e^m_ï? 'Q'S^r2-A!F.C.4. thoff'CÏÏon) Hunzestraat 96 hs. wegens vertrek naar Australiö üiwüo.aö Koster jun) NIEUWE COMF,^IJIE_JNJjEELIITG^JBUGD Juni ore n Ie illass e 1.117 PVC ;D.WÏS. R.K.A.V",Ï~ lAjaXjDÏÏÏ.V. ;Volewrjckers; Zeeburgia* Junioren 2e Klassè__BAalsmeërAF.'C2's A~Jax3JBlauwWit 3,NeerlandiaZSG.0 Junioren 3e _Klasse_Cj_^F. C3 SD.C2 JOS 2?Tcï.ïï.2'?VoIev7ijckers 4;W.M.S.2« tt4ü^i^§nie£i Ie Klasse Aj AFCA jax Blau wWHV olëwrj clóe r s VVAZ e e b u r g i a iiispiranten__3e Klasse F :A. F.C. 2% JOS 2% S.NOi.32|ÖTV.V.Ü.2jT.0.G.3;V.V.A.3. Aspiranten 3e Klasse MiA.F.C3 ;Ahrends AsW7v72s,J7L%K*2;N.F,C.2;üithoorn, è£s£irante n 4 e_ Klasse_AAFC4 jA jax 5 BlauwWit 5 ;1).w;s5 jD.W7V. 6;Spartaan. Adspiranten ,45 Klasse M_;AFC5Me e r - Boys 2?Schln"kiIhaven 2;Volewijckers 7; Watergraafsmeer 4;Z,S,G.0.3. Op 1 Februari j1. is de 4e termijn van de contributie vervallen." Bij "3e thuiswedstrijden van het Ie elftal heb ben vanaf heden dus alleen zij toegang, die in het bezit zijn van Diploma No.4 Inmiddels zijn reeds (of worïïetTïïezef"" dagen)de diploma's,waarop nog geen en kele termijn betaald is,ter incasso aangeboden^ U gelieve het verschuldigde bedrag;vermeerderd met PI. 0.15 incas sokosten,gereed te leggen,opdat de in casseerder niet nogmaals behoeft terug te komen, Diegene,die nog één of meer dere termijnen moet voldoen,worden dringend verzocht, de nog verschuldig de termijnen p.o, over te maken op: £2S*fii*S 24!002 t.n.v.2e Penningmees ter A,P:>C, Gerrit v. d.Vc-enstr118 III Amsterdam»Z«II. £e^ente;,;iro E. 7394 t. n. v.0, J. v. d.Heul Gerrit v. ü.Veenstr.118 III A.danwZ.II FelPostwissel aan de 2e Penningmees ter over te" maken. Contributies: Fl.30.10 termijnen F1.7.5C Werkende Leden Buitenleden Junioren Adspiranten V/elpen Donateurs 16.10 16.10 12.10 7.- 16.10 4.- 4,- 3.- geen 'termijnen De Navolgende Heeren worden verzocht voor controledienst Zondag a.s, voor de wedstrijd AP,C.-Watergraafsmeer 12,30 uur op het terrein aanwezig te zijn: v,DrioLj,,Keijer,Westerveld, Bosshard£rfhonus,Jungerius, Kramer. Wij maken de spelers er op attent, dat van de douches alleen gebruik mag worden gemaaktindien door betreffende een wedstrijd is gespeeld. Bovendien vvordu verzocht het water spaarzaam te ge-bruisen. Het kost veel geld. !SÏ- ï=S?S> -3*Ï»*K« MÊÊÊÊ H li il

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1