Het A.P.C. Redactie: Mr. A.Bysvogel Over Bulletin NQ...J. aeinzings 24 Augustus 1946 Vanuit het hooge Noorden, met een prachtige blik vanaf de Hólmers Kallers op Oslo en z'n onpeilbaar 'diepe fjorden, tracht ik wederkeerig de mogelijkheden voor wat bij de A.F.C, komen gaat te peilen. Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer je tot de slotsom komt, dat onze voetbal prestaties niet evenredig zijn aan de omvang- en belangrijkheid van onze club met zooveel leden en zulk een aanhang. Het» klinkt cru<,-maar laten wij elkaar de dingen eerlijk zeggen,- de factor voetbal wordt niet voldoende in het geding gebracht, terwijl wij juist allereerst een voetbal club zijn. ."•.-•, .- Nu moet men geen verstoppertje spelen.door tegen te werpen-, dat vriendschap en sfeer bij ons hoofdzaak zijn. - Deze tweeslachtigheid moeten wij onderkennen en bestrijden; het.een behoeft voor het ander niet te wijken.- Beide eigenschappen zijn, op de goede manier toegepast, uitstekend te combineeren, waarbijde hechte band van onderlinge vriend schap door beter voetbal zelfs verstevigd^kan worden. Let wel op. Ik beweer niet, dat wij a tort et a travers iets meer moeten bereiken,- mogelijk willen spe reiken wij uitsluitend door opofferingen, door serieuze training, door ernstige voor bereiding, •Voor.alles, wat je ook in je leven böreiken wilt, sul je ^e moeten inspannen en je wilskracht dienen te benutten om met overgave en oen ernstig willen het beoogde doel te bereiken. Die 'bezielende geestdrift zal .stellig het pand voor de victorie inlossen.- Naast je werk of studie heb je oen liefhebberij. Is dit voetbal Zoo ja, - dan er ook het beste van maken, wat er 'van te maken is. Het gemak, waarmede je speelt, verhoogt ongetwijfeld het genot. Hebben deze spor tieve prestaties nu iets met de verwaarloozing van de vriendschap te maken Neen immers, manr wel zijn ,er meerdere kansen op vergropting van de vriendschap door meer onderlinge waardeering aanwezig. Het gemopper in hot veld door gebrek aan techniek un tactiek zal hij beter spel ongetwijfeld verminderen. Is het dan niet zaak om over dit gebrek hot "frappez toujours" uit te roepen? Het spel wordt door elf spelers gespeeld, die allen tegenover elkaar de sportieve plicht aanvaard hebben om tot het beste resultaat te komen, wat door snel en overlegd spel, zonder eonig egoïsme, te verkrijgen is.- Deze olf spelers behoeven niet allen sterren te zijn, maar wol elf onzelfzuchtige, goed getrainde kerels, die elkaar onder ling prima verstaan on die voor de voetbaleer van hun club, tot het laatste fluitsignaal klinkt, eendrachtig'strijden. Dan zie ik de toekomst voor A.P.C, hoopvol in on dan ook,zullen onze voetbal prestaties meer in overeenstemming zijn met do omvang van onze club. Trainon, trainen en nog eens trainen, vooral nu A.P.C, een goede trainer in Mr. Booth hoeft. Welaan dan, A.F-C.-ers, aan de slag. Good luck and do your utmost!! G.H.Hauber. A.R.O.L. Programma 29 Augustus 1948: 11.30 uur Volendam - A.F.C. 12.50 uur- H.B.S. - Zeebürgia I4.IO uur P.S.V. - K.F.C. 15.30 uur Blauw Wit - TJ.V.V. De A.F.C,-loden v/orden dringend verzocht geen plaatsen op de overdekte tribune in te nemen,Toegang tot de overdekte tribune is in ieder geval verboden voor de junioren en adspiranton. Geheel ton overvloede wordt er op geweaen, dat de A.F.C.-ers de gastheeran zijn en dat verwacht wordt,dat zij zich als zoodanig zullen gedragen. Men houde zich verder stipt aan do aanwij zingen der officials an controleurs. Het af geschutte gedeelte in het Clubhuis is alleen toegankelijk voor de Bestuursleden en voor hen, dio speciaal zijn uitgenoodigd. Evenals vorige jaren roept het Bestuur weer de hulp in van het "vrijwilligerslegioen" tor assistentie op het toumooi. Wie bereid is zijn assistentie te verleenen, geve zich terstond per briefkaart op aan den Heer D.J.van Manen, Deurloostraat 71 hs. Men wordt in ieder geval verzocht op op 29 Augustus om UITERLIJK 10 UUR op het terrein aanwezig te zijn. 51 ücts inhaalprogramma'.1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1