Het. A,F,>C. B u__1 il|_A n Redactie; Mr.?A,Eysvogel w0 17 on tt~ v i«.r, --------,yv.« 2_Q Novemberj-,9^ mSJÏÏïe. spcl^gel^ ingegaan par 8 NovJ^, 1 ledenlijst i^ullin^Jo.l3_ naarp/a Blijstra, van beide spelers beyindtlwordt nïeTmeer"be^ I B n v ffn+A_ ^!e^Per?'VaTeT.?,°'25 A. straft met een directe vrije schop,doch met a ater>ads,naar p/a Uilkema een indirecte vrije schop,ongeacht of de over-!-n j - - Röguliersbreestx.39 treding m of buiten het strafschopgebied i Bedankt of afgevoerd heeft plaats gevonden. C«J,van Di^ljaönTTHans Snel(jun); -----------------------------------------------1 Mogen thans o^sgsjbld. vrordenj v Programma voor_ 30 November: j &'«M.de BrüinTjun) Alcmaria Victrix™- A."f,C,j A.F.0,2 - K.P.C.2 10U'"/G löden! A.F..Q..3 - H.F.C.2} W.F.C.3 - A.F.C',4. RsG0Hannes,jun,8.7.30,KindGrdijkstr.73 II (mag spelen) ft ie t_ v ojor voetbal bQschlkbaa| s .Gr,Worm, work.lid. Adresw ii^igjjig^ de T/êor'dw."ÏTnaarBreestraat 130 A. te Leiden. Vo.orkQmt _bo et en Den laatsten tijd werden door den A.V.B, aan de, A-.F, C. diverse boeten opgelegd, omdat de wedstrijdformulieren op de oen of andere wijze I onvolledig waren ingevuld. Men lette er b.a. op,dat steeds volledig de afdeelir op hel den tij< gen,uit - steeds op het formulier vermeld worden |~u>MA^M°liSi. R.^.olag, vfotteaustraat 42 -------------------------neeft narden wedstrijd T.I.7.2 - A.F.C.5 t 0un voetbalschoen gevonden. CLUBAVOro-COMgSSIE In deze commissie hebben zitting genomen de Heefen; J,Snelleman,Th.Vollbracht en A.i/tvan Wijlen. FlJTS IüiJIJTGËRLAÊiT De heer T.Dammen,die Donderdagavond 13 Nov. 1947 voor de technische keuring op ons veld aanwezig v/as,is na afloop tot de ontdekking gekomen,dat zijn fiets weg was. Degene die per abuis -ae fiets heeft medegenomen,gelieve zich terstond met hem(le Holmerstr.139 hs, kantoor 32556) ,te verstaan. cgftritujï:! Een aantal leden heeft helaas zijn contribu- Jï2ï,?0#Qn-iet+v?idf?.ïrir He?1 Vordt dringend ver zocht de contributu (werk. leden F1.2Ï.35' donateurs ^Fl.11.35; Junioren Fl.13.85 en adspiranten Fl.8,75; thans OMGAAND over te maken naar POSTGIRG-RËXRINING 241002, ten name vans"2e penningmeester A.F.C, 0.J,v.d,.HeuilHolendrochtBtr.l5 I A.dam.Z. De spelers die met aan deze laatste od- roeping voldoen,zullen niet meer worden opgestelde Senioren; 1-1 A.F.C.2-Volew.2 3-2 1-3 ..F.C,«j-Spart.5 6-1 5-4 ^.F.C.8-Energia4 4-3 5-1 A.F.C.2-Volew.2 2-10 0-8 T.O.G. - A,F,C. 7tS,V, 2 - A.F.C, Z,r;.c.,3 - A.F«C# 1 Junioren: 57~- A,F.C. AG,3 - D.¥.S.5 Adspirantens Bl^it - A,F,C. 2-0 A.F.C.3-Volew.3 2-7 l ?V'ï*5 A.F.C.5 2-0 S.D.-M-A,F.C.ê 2-0 A.I ,C.7 - Volcw.9 afgekeurd. Te^terangn (8 Nov) A.F.C, - do Sprinkhanen 2-4 Na aanbieding door "cfè" bank.kwam een an.nt.nl doe?3* ^êftfngrl^"/Sr$tnovHr eecorresponS PRQSSAlffilA. voor 22 en 23 Nov.'47/ j SeniorenT" ------*u 'T-98 ™r; ^'F»C. - H.V.C. 11.30 uurs Spartaan 2 - A,F.C.2 i 2,00 uurs Hilversum 3 - '.F.C.3 I 2,00 uur: A.F.cJ - C.ïT.Kz i 2.30 uur; Fokke 2 - ,.,F.C.5 2cC)0 uur; A.F.C.6 - VI.Hollanders 11,30 uurs J.0.S.4 - A.F.C.7 --------------------------------I 12^:G uurJ ?tyfii^ A<p#G#é I Junioren^ I W"l^ 'u"ur§ A.F.Ö, - Ajax I 11,39 uurs B,-'.V.3 - A.F.C. ^dspirantens i\3Ó uur;""J.F.C, .- de Spartaan 00 u""~ i 10 mr; Volewijokers 2 - .C.2 Dutie nog niet voldeden,vefzot sohuldigde bedrag,vermeerderd met Fl.0.2^ incassogosten,vógr 8 December a^s/over maken op postrekening 241002 van de 2e F ninêmeester,O.J.v,d0leuï,Holendrechtstr:^ 10,00 uurs A.P.'C.J - Volewijckers'6 10.00 UUT! A.F.C.5 - D. 5 Zaterdags 3„00 uur.A.F.C.6 - D.V.O.S.3 3-00 uur|Zeeburgia 6 - A.F.C.7 LIGGING ÜRREliiilt""" T°nk§' öua"eïferEêrdijk(met pont Zuidergasfabr, JoOcS, Complex Veesperzijde (veld lT J*V.A. Jan van Galenstraat 'VolewijokersBuikslotermeerdijk. Jap; opgesteld wórden: f.G.B"ode,a"d¥, Adres s WTvT^Rildowl,naar Westerstr46Rotterdam. ken '''est Frisia z,v,v. Alc.Victrix e 7 dTw7s-.2 9 4 K.F.C.2 9 4 A.F.C.2 3 Spartaan 2 9 9 9 Jungorius~:/alth«r, '"v.Gessel-Bessem pet vier ^^feSP«nS Fa den wedstrijd tegen Volewijeker Jan Bregnbn, Valoriusstraat 300, e voetbalbroekje verloren, .C,-kousen verkrijgbaar bijs K.Fesonberend 6 6 6 rs 2 heeft en blauw LUMu5i.a1.u1 ji mi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1