i I na Mi sei: str: do kaai spoc tijc N.B. rl F B A L B A' si R D( Ai Le Ml si v: Sc ut mam AAN DE SPELERS: Ongovocr half Juni worden door ons een zestigtal circulaires verstuurd waarin wij voorstolacn gezamenlijk de handen in elkaar te slaan om door gei stadigo training tot spelverhooging to komen en zoodoende tot betore resul taten dan in het afgeloopen seizoen. Aan deze circulaire verbonden wij eei klein vragenlijstje met verzoek dit omgaand in te willen zenden. Ongeveer de helft was slechts doordrongen van het feit dat wij de zaak ernstig willen aanpakken en zegden hun medewerking toe, terwijl de andere i helft slechts A.F.C.-crs in naam blijken te zijn en reeds bij de eerste po gingen om te tooncn dat zij ook mot de daad modo willen werken deze plichl schromelijk versagen. Wij van onzen kant zullen vooralsnog de moed niet opgeven en noodigen daarom de navolgende spelers uit Dinsdag 22 Juli a.s. om 19 uur, op ons veld aanwezig te willen zijn: ----------------- P.J.Schouten, P.G.Porton, P.Eskes, P.Minderman, Th.v.Embden, H.Stuurman, G.M.Jacobson, E.Stohman, T.v.Veen. Voor Donderdag 24- Juli, 19 uur, worden verzocht to komen: B.Bote Geislor, J.v.d.Voort, J.?/.Claus, L.van Kranendonk, A.Bark, G.Stallm E.Worner, E.v.d.Hurk, C.Colijn, H.Sonnevclt, K.L.Buys, J.V.Disselkocn, A.v.Soomorcn, M.van Driol, A.Kraal, W.do Jonge, S.P.Spcltor. Bij verhindering verzoeken wij bericht (event.tolefaan K.Nesenberend (37967, 319D9) of N.Ncseker (972107. In aansluiting op onze mededeling in bovengenoemde circulaire geven wi hierbij oen opgave van diegenen van wie wij, laten wij zeggen door "warmte of "vacantio" nog geen antwoord ontvangen hebben: Red Ver .F De elftalcommissie. Led Bed J.C Ver J.A dr .B e e Nie A.TS Ove wei roe Te' m p.n Vel B.C Zee LJ Eli T -U- V V T r r- p Bi] U A.ï Vri

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 2