gcdactie^ MrAcSysyo^ Het A-ïiC^- JB uj. l_eJbJUfc ïïo,50 12 Juni 1947* De A L G- M h i, N JS L 33 S f - Y ii E ÖA D ii H I zal gehouden worden °P Vrijdag 20, Juni 1947, &es avonds om 7«50 uur pTBgJftfl in het CLUBHUIS aan den Zuidelijken and eX»g De AGENDA luidt; 1. Opening- 2. Notulen der Bui"- ue Algemeene Vergadering vaa 31 October 1946 *n van 18 April 1947* 3. Jaarverslag van Ca&. Ion Secretaris. 4» Jaarverslag f$$$ &®i3 j.en J&iifciflgmeeëter. 5. Verslag van da 5J-ïïCvaaeaLesie, 6» Huldi; 7- Bestuureveri- 8, IC 11. VerkJ.eziae; -1?vale:- Candiêaaan ze; -orcnbos en &8*WNflMt'Nfc& Jr. Verkiezing seé—ec Am Caadadaaen &&$Ai 3f Geuren, S.B.Aeins bargen., P.Verhaaf en D-.veii Vcrkiee\ Candi, &j a... Ohr .Zkiggeleijn Sr., S.K.v..Teunenbroek, L-uoudatra an Verlat- Cana. alt 3Jap..Bonkink, A=SI,'Disseikoen,J .C.A.Suyver, H»t*v.-4;H'5 .Velden' Brdbrink en J.J.P-van Gessel» 12. Verkiesie Leden dBrasse en B»P.Bonkink Plv.Baa;,:n verea een- an A-Vaaver, 13. Vaststelling contributie 1947/19-" 14. Rondvraag- 15* Sluitj Mocht onverhoopt deze 41 Lag niet kennen do-orgaan wegens het niet aanwezig zijn van het vei a.tai (40) stemgerechtigde leden, dan wordt reeds nu voo-" alsdan een e. ee Vergadering uitgeschreven met vol komen gelijkluidende a en v/el tegen Vrijdag 20 Juni 1947 des avonds om 8.00.. uur pre-ges in het Clubhuis- A-.Mets Voorzitter A*Eysvogel Secretaris De per 1 Juli 1947 in werking tredende Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op da Alg.-Vergadering verkrijgbaar a e1!- 0-50. Het Bestuur vertrouwt, dat ieder zich een nieuw exemplaar aanschaft* £}>21*ej>£M±n5 ^^w^ cn.v. ^ae_jgnn3jig^^Tftr Amsterd» Football Club ^orr.adros 0. J. v. d.Heul, Holendreohtstraat.' if"f"1' sxeraamZ------ Cnz^ penningmeester zou net ten zeerste' "op pr'ïjb itëïUn, 'ï&dien de leden |§S^B0j3di£ste tot overmaking van hun contributie overgaan, daar zulks veel txi.d. en moeite zou besparen; de leden die hun contributie betaald hebben kuiken er dan verzekerd van zijn vóór de A.R.O.L. hun diploma in btm be^t te hebben. Zonder geldig diploma 1947/1948 wordt geen toegang wleond

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1