SLOTBEPALINGEN Artikel 15 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendommen van leden of derden. 2. Wijziging van dit reglement kan slechts worden aangebracht door de algemene vergade ring, waarin twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich met de wijziging akkoord verklaart. 3. Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten bij de le secretaris zijn ingediend voor 30 april om te kunnen worden behandeld in de algemene vergadering bedoeld in artikel 17 lid 2 van de statuten. Deze voorstellen worden ter kennis van de leden gebracht. 4. Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, is die van het bestuur voor een ieder bindend. 5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 6. Dit reglement treedt in werking op 28 juni 1996. 27

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1996 | | pagina 27