DONATEURS 4. Jong-senior, senior en 65 leden hebben her recht tot: a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14 van dit reglement. b. toegang tot de clubavonden, c. deelneming aan oefeningen en, voor zover daartoe opgesteld door de desbetreffende trainer en/of commissie, aan (oefen)wedstrijden, d.het bijwonen van de algemene vergaderingen, het daarin deelnemen aan de beraadslagin gen, het doen van voorstellen, het indienen van amendementen en het uitbrengen van twee stemmen, e. gratis toegang tot de thuis te spelen competitiewedstrijden van de vereniging, f. het voorstellen van kandidaat-leden en g. het schriftelijk indienen van voorstellen en stellen van kandidaten aan de algemene ver gadering. h. toetreding tot De Zilveren Ploeg" indien men 25 jaar aaneengesloten lid van de vereni ging is geweest en de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. i. benoemd te worden tot Ridder" indien men 50 jaar aaneengesloten lid van de vereniging is geweest. 5. Junior leden hebben het recht tot: a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14 van dit reglement. b. het deelnemen aan oefeningen en, voor zover daartoe opgesteld door de desbetreffende trainer en/of commissie, aan (oefen)wedstrijden en c. gratis toegang tot de thuis te spelen competitie wedstrijden van de vereniging. 6. Junior-A leden hebben: a. toegang tot de clubavonden en b. het recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen, het daarin deelnemen aan de beraadslagingen, het doen van voorstellen, het indienen van amendementen en het uit brengen van één stem. 7. Alle overige junior leden hebben: a. geen toegang tot de clubavonden, tenzij zij daartoe door of namens het bestuur zijn uit genodigd en b. geen toegang tot de algemene vergaderingen, tenzij zij daartoe door of namens het bestuur zijn uitgenodigd. Artikel 7 1. De vereniging kent ook donateurs, zoals omschreven in artikel 9 van de statuten. 2. Donateurs hebben het recht tot: a. tijdige toezending van het officieel orgaan van de vereniging als bedoeld onder artikel 14 van dit reglement. b. toegang tot de clubavonden, 20

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1996 | | pagina 20