VOORWAARDEN TOT VERWERVING VAN HET LIDMAATSCHAP c. Jong-senior leden zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 18 jaar, doch niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. f. A-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 16 jaar, doch niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. g. B-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 14 jaar, doch niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. h.C-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 12 jaar, doch niet de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. i. D-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 10 jaar, doch niet de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. j. E-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 8 jaar, doch niet de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. k. F-junioren zijn zij, die op 1 augustus de leeftijd van 6 jaar, doch niet de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt, het voetbalspel beoefenen en/of op andere wijze het doel van de vereniging helpen bevorderen. Artikel 3 1Om als senior, 65 jong-senior of junior lid toe te treden, moet een schriftelijke aanvraag daartoe bij de 2e secretaris worden ingediend. 2. Deze aanvraag dient mede ondertekend te worden door 2 leden als bedoeld in art.2 lid 1 at/me van dit reglement. De aanvraag voor minderjarige kandidaat-leden moet mede ondertekend zijn door één der ouders of voogden. 3. Een technische commissie kan onderzoek doen naar de geschiktheid van de kandidaat. 4. De 2e secretaris publiceert naam en adres van het kandidaat-lid in het cluborgaan de A.F.C. Schakel. 5. Bezwaren tegen de aanneming van het kandidaat-lid dienen binnen 7 dagen na de publi catie bij de 2e secretaris per aangetekend schrijven te worden ingediend. De bezwaar schriften moeten met redenen omkleed zijn en worden op de eerstvolgende bestuursver gadering als ingekomen stuk behandeld. 6. Van al dan niet aanneming als lid door het bestuur wordt de kandidaat binnen 7 dagen nadien door de 2e secretaris bericht gezonden. 7. In bijzondere gevallen kan het bestuur direct tot aanneming van kandidaat-leden overgaan. 8. Een gedeballoteerd kandidaat kan eerst na 1 jaar weer worden voorgesteld. 18

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1996 | | pagina 18