HOOFDSTUK XII. Schorsingen. Artikel 99. Leden kunnen door het bestuur voor een be paalde tijd wegens wangedrag worden geschorst. Bij schorsing moeten zij hun diploma inleveren; zij hebben gedurende de schorsing geen toegang tot de bijeenkomsten en de terreinen van de ver eniging. Onder wangedrag wordt ook verstaan het mede spelen in elftallen buiten de vereniging, zonder toestemming van het bestuur. Artikel 100. Het bestuur geeft geschorste personen per aan getekende brief kennis van hun schorsing en pu bliceert hun namen. HOOFDSTUK XIII. Officieel orgaan. Artikel 101. Het bestuur bepaalt op welke wijze de officiële mededelingen ter kennis van de leden worden ge bracht. De wijze waarop dit geschiedt wordt de leden medegedeeld. 37

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 39