een gelijk aantal stemmen meer candidaten dan een dubbeltal voor herstemming in aanmerking, dan heeft herstemming tussen deze allen plaats. Artikel 96. Als een gekozene voor de benoeming bedankt, heeft een nieuwe stemming plaats. Artikel 97. Een stemming mag niet ten doel hebben, uit te maken welke van twee voorstellen het verkies- lijkst is. Over elk voorstel wordt naar volgorde van in diening gestemd, tenzij het later ingediende voor stel door de voorzitter van verdere strekking dan het vorige wordt geacht; dan wordt eerst of uit sluitend over het later ingediende voorstel ge stemd, tenzij de vergadering met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen anders beslist. Artikel 98. Worden op een voorstel amendementen inge diend, dan komen deze vóór het voorstel in stem ming en wel volgens volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement door de voorzitter van verdere strekking dan een daarvoor ingediend wordt geacht; dan wordt eerst of uitsluitend ov'er het later ingediende amendement gestemd, tenzij de vergadering met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen anders beslist. 36

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 38