d. het bestuur voor het volgende verenigingsjaar gekozen; e. de elftalcommissies gekozen volgens art. 64; f. de enquĂȘtecommissie gekozen volgens art. 67; g. de kas- en archiefcommissie gekozen volgens art. 70; h. de pers- en propagandacommissie gekozen volgens art. 71; i. de contributie vastgesteld volgens art. 30. Artikel 83. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering bedoeld in artikel 81 sub b worden resp. wordt o.a.: a. mededelingen gedaan omtrent competities, terreinen e.a.; b. de clubavondcommissie gekozen; c. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende verenigingsjaar aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 84. De schriftelijke oproeping tot het bijwonen van een Algemene Vergadering wordt ten minste acht dagen voor de dag dier vergadering verzonden. Artikel 85. Voorstellen van leden, te behandelen op de Algemene Vergadering, moeten ten minste vijf dagen van te voren bij de le secretaris worden ingediend. Later ingekomen voorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen met goed keuring van de Algemene Vergadering. 32

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 34