Artikel 77. De aanvoerders zijn verplicht zorg te dragen, dat de door de Bonden voorgeschreven formulie ren op de dag van de wedstrijd behoorlijk inge vuld, bij de desbetreffende secretaris der elftal commissie worden ingeleverd. De aanvoerders van de in de K.N.V.B.-Afdeling Amsterdam uitkomende elftallen overtuigen zich bovendien, dat de identiteitskaarten, voor zover vereist, in het bezit van de spelers van hun elftal zijn. Indien door een der aanvoerders een protest is ingediend, deelt hij dit uiterlijk daags daarop mede aan de le secretaris. Artikel 78. Opgeroepen spelers en invallers, die niet op tijd op wedstrijden verschijnen en de secretaris der elftalcommissies niet tijdig van hun verhindering hebben bericht, kunnen door het bestuur worden beboet en/of door de elftalcommissies van het deelnemen aan oefeningen en/of wedstrijden worden uitgesloten. Indien de vereniging wordt beboet wegens over treding van vigerende voorschriften door spelers of invallers, zal de boete worden verhaald op deze spelers en/of invallers. Artikel 79. Spelers zijn verplicht bij wedstrijden het voor geschreven clubcostuum te dragen, hetwelk zich in behoorlijke staat moet bevinden. De aanvoer ders zijn verplicht hierop nauwlettend toe te zien. 30

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 32