De elftalcommissie A houdt toezicht op de werkwijze der overige elftalcommissies en is belast met de leiding der oefeningen. De samenstelling der elftallen, uitkomende in de competities voor junioren, adspiranten en wel pen, wordt aan één afzonderlijke elftalcommissie (Jeugdcommissie) opgedragen. Artikel 65. Elke aanvoerder van een seniorenelftal heeft het recht in de bijeenkomsten, waarin het door hem aan te voeren elftal wordt samengesteld, te worden gehoord. Artikel 66. De secretaris der elftalcommissie geeft schrifte lijk aan de Bonden de samenstelling der elftallen op volgens de door hen gepubliceerde richtlijnen. Artikel 67. De enquêtecommissie bestaat uit ten minste vijf leden, niet-bestuursleden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Zij doet onderzoek naar de geschiktheid van candidaat-leden voor het lidmaatschap der vereni ging en brengt van haar bevindingen binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstelformulier rap port uit aan het bestuur, dat daarna over de aan neming beslist. Zij is van haar argumenten geen verantwoording schuldig aan de leden. 26

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 28