Hij doet die uitgaven welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en van de uit voering der besluiten van de algemene vergade ring; voor alle andere uitgaven heeft hij de mach tiging van het bestuur nodig. Hij draagt zorg dat de bezittingen van de ver eniging tegen schaden worden verzekerd. Hij houdt een lijst van de geroyeerde leden bij. Hij is verplicht de voorzitter en/of de kas- commissie, genoemd in artikel 70, op hun verzoek te allen tijde inzage van zijn administratie en kas te geven. Hij is verplicht, voor zover mogelijk, kwitantiën voor zijn uitgaven te vragen. Hij zorgt, tezamen met een ander daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid, voor een veilige deponering van de gelden der vereniging. Een bedrag, 300,te boven gaande, mag niet langer dan 3 dagen onder zijn berusting zijn. Over gedeponeerde gelden kan hij slechts beschikken tezamen met vorenbedoeld bestuurslid. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de le pen ningmeester op te dragen om geldmiddelen op door het bestuur te bepalen wijze te beleggen, als mede om zodanige belegging te veranderen of wederom te gelde te maken. In de algemene vergadering bedoeld in artikel 81 b dient hij een begroting in van inkomsten en uitgaven betreffende het lopende verenigingsjaar. Artikel 50. De 2e penningmeester is de le penningmeester behulpzaam bij diens werkzaamheden. 21

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 23