Artikel 42. De bestuursleden worden uit de ereleden, leden van verdienste, gewone- en buitenleden in functie gekozen voor een tijdvak eindigend op de eerst volgende Algemene Vergadering bedoeld in arti kel 82 van dit Reglement. Zij zijn terstond her kiesbaar. Artikel 43- Het bestuur is belast met de uitvoering van dit reglement en van alle door de Algemene Verga dering genomen besluiten. Artikel 44. Het bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur van drie leden. Dit behandelt die^ zaken, welke geen uitstel kunnen gedogen en niet van ingrijpende aard zijn, alsmede die zaken welke door het bestuur aan het dagelijks bestuur worden opgedragen. Het brengt van zijn verrichtingen verslag uit op de eerstvolgende bestuursvergade ring. Artikel 45- De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij heeft het recht daarin de dis cussies te sluiten wanneer hij meent dat de ver gadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien ten minste 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren. Hij is de woordvoerder van het bestuur. Hij kan stukken, van de vereniging uitgaande, mede ondertekenen, zo hij zulks verlangt. 19

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 21