gewone leden. Zij hebben bovendien het recht bestuursvergaderingen bij te wonen, waarin zij een adviserende stem hebben. Artikel 36. Leden van verdienste worden op hun verzoek vrijgesteld van financiële verplichtingen tegen over de vereniging, doch staan overigens wat hun rechten en verplichtingen betreft gelijk met ge wone leden. Artikel 37. Buitengewone leden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging en slechts een adviserende stem ter Algemene Vergadering. Zij kunnen voor deelneming aan oefeningen wor den uitgenodigd. Artikel 38. Gewone- en buitenleden hebben het recht: a. tot deelneming aan oefeningen en, voor zover daartoe opgesteld door de desbetreffende com missie, aan wedstrijden; b. tot het bijwonen van Algemene Vergaderin gen, het daarin deelnemen aan de beraadsla gingen, doen van voorstellen, indienen van amendementen en het uitbrengen van een stem; c. van toegang tot de thuiswedstrijden van de vereniging met een dame; d. tot het voorstellen van candidaat-leden; e. tot het schriftelijk indienen van voorstellen en stellen van candidaten aan de Algemene Ver gadering. 17

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 19