Artikel 17. Na uitgebracht gunstig advies van de enquête commissie worden naam en adres van het candi- daat-lid gepubliceerd. Artikel 18. Bezwaren tegen de aanneming van het candi- daat-lid moeten binnen 7 dagen na de publicatie bij de secretaris schriftelijk worden ingediend. De bezwaarschriften moeten met redenen omkleed zijn en worden op de eerstvolgende bestuursvergadering als ingekomen stuk behandeld. Artikel 19. Van al dan niet aanneming als lid door het be stuur wordt de candidaat binnen zeven dagen na dien door de 2e secretaris bericht gezonden. Artikel 20. In bijzondere gevallen kan het bestuur, in over leg met de enquêtecommissie, direct tot aanneming van candidaat-leden overgaan. Artikel 21. Een gedeballoteerd candidaat-lid kan eerst na één jaar weer worden voorgesteld. Artikel 22. De voorstelformulieren voor minderjarige can- didaat-leden moeten mede ondertekend zijn door een der ouders of voogden. 13

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1955 | | pagina 15