Ontbinding der Vereeniging. Artikel 9. De vereeniging kan slechts worden ont bonden, indien het voorstel daartoe met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen is aange nomen in een opzettelijk daartoe belegde Algemeene Vergadering, waarin minstens 3/4 der stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Is het vereischte aantal leden niet aanwe- zich dan wordt binnen een maand een tweede Algem. Vergadering uitgeschreven, waarin het besluit tot ontbinding kan worden aan genomen met minstens 3/4 der geldig uit gebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Wordt tot ontbinding be sloten, dan bepaalt de Algemeene Vergade ring de wijze waarop de likwidatie zal plaats hebben, zulks met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek, echter met dien verstande, dat een eventueel batig saldo nimmer aan de leden kan wor den toegewezen, daarentegen voor liefdadige doeleinden of voor instellingen ten algemeene nutte zal worden aangewend. Wijziging der Statuten. Artikel 10. Wijziging in deze Statuten geschieden al leen door de Algemeene Ledenvergadering en vereischen minstens 2/3 der geldig uitge brachte stemmen; zij treden in werking on middellijk nadat de Koninklijke Goedkeu ring er op is verkregen. 7

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 9