Artikel 4. Stemgerechtigd zijn de eereleden, de bui ten-leden en de gewone leden. Artikel 5. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. Bestuur. Artikel 6. Het bestuur bestaat uit minstens 7 per sonen en wordt door de Algemeene Verga dering gekozen uit de eere- en gewone leden. De wijze van verkiezing, samenstellen en aftreden wordt geregeld in het huishoude lijk reglement. Het bestuur vertegenwoordigt de ver- eeniging in en buiten rechten. V ergaderingen. Artikel 7. Jaarlijks wordt ten minste één algemeene vergadering gehouden. In deze vergadering wordt verslag uitgebracht over den toestand der vereeniging en wordt het Bestuur voor het volgende jaar gekozen. Huishoudelijk Reglement. Artikel 8. Het Huishoudelijk Reglement regelt de in richting en de werkzaamheden der vereeni ging. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met de Statuten. 6

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 8