slechts geschieden als in artikel 9 der Sta tuten is bepaald. Een voorstel daartoe moet uiterlijk 5 we ken te voren door minstens twee derde der gewone leden bij het Bestuur worden in gediend. Artikel '96. Bij ontbinding der vereeniging wordt een eventueel batig saldo besteed en een nadeelig saldo vereffend volgens den wensch der Al- gemeene Vergadering, welke tot ontbinding besloot, zulks eveneens met inachtneming van artikel 9 der Statuten. Artikel 97. Het Bestuur legt het reglement uit. Artikel 98. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. Artikel 99. Dit reglement treedt in werking op 1 Juli 1947. 39

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 40