Artikel 77. Een Algemeene Vergadering is slechts wettig, wanneer minstens 40 stemgerechtig de leden aanwezig zijn. Ingeval door onwet tigheid der eerste, een tweede vergadering noodig is, zal deze, ongeacht het aantal leden, dat tegenwoordig is, altijd het recht hebben wettige besluiten te nemen. Artikel 78. Bestuursvergaderingen worden belegd: a. op het verlangen van den lsten Voor zitter; b. op het verlangen van minstens 3 Be stuursleden. Wettige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien de helft plus een van het aantal Bestuursleden aanwezig is. HOOFDSTUK XII. Stemmingen, Artikel 79. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; over zaken wordt monde ling gestemd, tenzij de meerderheid der Vergadering schriftelijke stemming wenscht. Artikel 80. Van onwaarde zijn: a. stembriefjes in blanco; 33

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 34