Artikel 76. De oproeping tot het houden van een Al- gemeene Vergadering geschiedt schriftelijk minstens 8 dagen vóór den dag dier vergadering. Voorstellen van leden, te be handelen op de Algemeene Vergadering, moeten minstens 5 dagen van te voren bij den lsten Secretaris worden ingediend. Later ingekomen voorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen met goed vinden van het Bestuur, Candidaatleden voor het Bestuur en an dere commissies, welke gekozen moeten worden op de vergaderingen, bedoeld in artikel 73a en in artikel 73b, rtioeten wor den gesteld door een te minste door 7 leden geteekende voordracht, welke uiterlijk vóór 15 Augustus en 15 Mei bij den lsten Secretaris moet zijn ingediend, vergezeld van een verklaring der candidaten, dat zij bereid zijn een eventueele benoeming te aanvaarden. Het Bestuur is verplicht den leden tijdig mede te deelen, welke functionarissen niet herkozen wenschen te worden en, de ge stelde candidaten op de oproeping te pu- bliceeren. Indien slechts êén candidaat wordt gesteld, wordt deze zonder stemming ge kozen verklaard. Bij een eventueel tekort aan candidaten kunnen deze alsnog ter ver gadering worden gesteld. 32

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 33