Artikel 67. De oefeningen en oefenwedstrijden staan onder de leiding van de elftalcommissie. Deze zorgt voor de handhaving van de orde bij het spel. Zij heeft het recht een speler het verder medespelen te ontzeggen, doch is verplicht hiervan schriftelijk mededeeling te doen aan het Bestuur, hetwelk het voor gevallene verder behandelt. Artikel 68. Nadat de verschillende elftallen gekozen zijn, wijst het Bestuur de aanvoerders en plaatsvervangende aanvoerders aan. i Artikel 69. De aanvoerders zijn verplicht zorg te dragen, dat de door de Bonden voorgeschre ven formulieren op den dag van den wed strijd behoorlijk ingevuld bij den betreffen- den Secretaris van de vereeniging worden ingeleverd. De aanvoerders 'van de in den A.V.B. uitkomende elftallen overtuigen zich bovendien, dat de identiteitskaarten in het bezit van de spelers zijn. Indien door een der aanvoerders protest is aangeteekend, moet hij zich denzelfden dag in verbinding stellen met den betreffenden secretaris van de vereeniging. Artikel 70. Opgeroepen elftal-spelers en invallers, die zonder geldige reden niet op tijd op wed strijden verschijnen en den secretaris der elftal-commissie niet tijdig van hun ver- 29

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 30