Artikel 60. De enquête-commissie geeft aan het Be stuur, indien het zulks wenscht, kennis van de redenen, welke haar tot het uitgebrach te advies hebben geleid. Artikel 61. Bij verschil van meening tusschen het Be stuur en de enquête-commissie kan de laatste zich beroepen op de Algemeene Vergade ring, door het Bestuur te beleggen binnen 10 dagen nadat door de enquête-commissie schriftelijk het verlangen daartoe bij het Be stuur is ingediend. Artikel 62. De Kas- en Archiefcommissie bestaat uit 3 leden, geen bestuursleden. Ten minste in de 2e helft van Januari en aan het e,inde van het seizoen wordt door haar het beheer van den Penningmeester geverifieerd. Het rap port of de rapporten moeten uiterlijk 2 dagen vóór de eerstvolgende Algemeene Verga dering bij het Bestuur worden ingediend, ten einde op die Algemeene Vergadering ter kennis van de leden te wórden gebracht. Voorts vergadert de commissie zoo vaak het Bestuur of de meerderheid dier com missie het wenschelijk acht. De commissie kan zich bij hare werkzaamheden door een accountant laten bijstaan. Zij heeft het toe zicht op de archieven van de vereeniging. 27

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 28