gewone competitie van den A.V.B., de commissie B met de samenstelling der elf tallen, uitkomende in de competitie s der ju nioren en der adspiranten van den A.V.B. Deze beide commissies kiezen uit haar midden een voorzitter. Artikel 57. Bijeenkomsten der elftalcommissie of der subcommissies kunnen zoo noodig worden bijgewoond door den aanvoerder van het samen te stellen elftal. Artikel 58. De elftal-commissie geeft iedere maand schriftelijk aan den betreffenden secretaris der vereeniging tijdig vóór de door de resp. Bonden vastgestelde data van iedere maand, de samenstelling der elftallen op. Artikel 59, De enquête-commissie bestaat uit ten minste 5 leden, geen bestuursleden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secre taris. Zij doet onderzoek naar de geschikt heid van candidaat-leden voor het lidmaat schap der vereeniging. Zij brengt van hare bevinding binnen 14 dagen na ontvangst van het voorstel-formulier rapport uit aan het Bestuur, dat daarna over de aanrieming beslist. Zij is van hare argumenten geen verantwoording schuldig aan de leden. 26

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 27