a. elftal-commissie; b. enquête-commissie; c. kas- en archiefcommissie; d. reclame-commissie. Zij worden door de Algemeene Vergade ring benoemd. Artikel 55'. Bestuursleden hebben te allen tijde het recht de vergadering eener commissie bij te wonen en hebben dan een adviseerende stem. Artikel 56. De elftalcommissie bestaat uit 3 perso nen; aan deze commissie zijn 2 sub-commis sies toegevoegd. De elftalcommissie is be last met de samenstelling van de in den K.N.V.B. uitkomende elftallen en houdt toezicht op de werkwijze der subcommissies. Zij is belast met de leiding der oefeningen. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, welke laatste zorg draagt voor de uitvoering der genomen beslissin gen. De subcommissies worden onderscheiden in een commissie A en een commissie B; deze commissies worden door de Alge meene Vergadering benoemd. De commissie A is belast met de samen stelling van de elftallen, die uitkomen in de 25

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 26