de uitvoering van besluiten der vergadering; voor alle andere uitgaven heeft hij de mach tiging van het Bestuur noodig. Hij draagt zorg. dat de bezittingen van de Vereeniging tegen schaden worden verzekerd. Hij houdt een lijst bij van de geroyeerde leden. Hij is verplicht den lsten Voorzitter en tevens de commissie genoemd in artikel 62 te allen tijde inzage van zijne administratie en kas te geven. Hij is verplicht, voor zooveel mogelijk, kwitantiën voor zijne uitgaven te vragen. Hij zorgt in overleg met het Bestuur voor een veilige deponeering der gelden. Een bedrag de 300.te boven gaande, mag nooit langer dan 3 dagen in zijn bezit zijn. Over gedeponeerde gelden kan slechts be schikt worden door den Penningmeester te zamen met een ander daarvoor aan te wijzen bestuurslid. In de Algemeene Vergadering, bedoeld in artikel 73b, brengt hij namens het Bestuur verslag uit over den toestand der geldmid delen gedurende het afgeloopen jaar en legt hij daarbij over een staat van de ontvang sten en de uitgaven. Artikel 43. De 2de Penningmeester is den lsten Pen ningmeester behulpzaam bij' diens werk zaamheden. Hij treedt bij ontstentenis van den lsten Penningmeester in diens plaats op. 21

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 22