Artikel 36. Het Bestuur is belast met de utvoering van dit reglement en van alle door de Al- gemeene Vergadering genomen besluiten. Artikel 37. Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 3 personen. Zij behandelen die zaken, welke geen uitstel kunnen gedoogen en niet van ingrijpenden aard zijn, alsmede die zaken, welke aan het Dagelijksch Bestuur worden opgedragen. Artikel 38. De 1ste Voorzitter leidt alle Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen. Hij heeft het recht de discussiën te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is in gelicht, doch is verplicht deze weer te ope nen, indien minstens twee derde der aan wezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren. Hij is de woordvoerder van het Bestuur; hij kan alle stukken, van de Ver- eeniging uitgaande, zoo hij zulks verlangt, mede onderteekenen. Hij is in voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereeniging. Artikel 39. De 2de Voorzitter treedt bij ontstentenis van den lsten Voorzitter in diens plaats op. Hij treedt, zoolang zijne waarneming duurt, in alle rechten en plichten van den lsten Voorzitter. 19

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 20