ingediend. De bezwaarschriften moeten met redenen omkleed zijn. Artikel 15. Van de al dan niet aanneming als lid wordt den candidaat binnen 7 dagen door den lsten Secretaris bericht gezonden. Artikel 16. In bijzondere gevallen kan het Bestuur, in overleg met de enquête-commissie, direct tot aanneming van den candidaat overgaan. Artikel 17., Een gedeballoteerd candidaat-lid kan eerst na één jaar weder worden voorge steld of geïntroduceerd. Artikel 18. De voorstel-formulieren voor c-andidaat- adspirantleden en candidaat-juniorleden moe ten mede-onderteekend zijn door een der respectievelijke ouders of voogden. Óm aan oefeningen en/of wedstrijden te kunnen deelnemen, dient een adspirantlid eenverklaring van een bevoegd geneesheer over te leggen, dat er geen bezwaren tegen de beoefening van het voetbalspel bestaan. De overgang van adspirantlid naar junior lid, van juniorlid naar gewoon lid en van donateur,naar gewoon lid is afhankelijk van de goedkeuring van het Bestuur. 13

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 14