HOOFDSTUK III. Vereischten voor het lidmaatschap. Artikel 11 Om als lid toe te treden moet men door twee leden worden voorgedragen, die daar door getuigen, dat de candidaat alle ver eischten bezit om als lid te worden aange nomen. Dezevoordracht geschiedt door middel van een door den candidaat in te vullen formulier, welk formulier door den candidaat en de voorstellers moet worden onderteekend en aan den Isten Secretaris ingezonden. ,Deze zendt het binnen twee dagen na ontvangst naar de commissie be doeld in artikel 12. Artikel 12. Deenquête-commissie doet onderzoek naar de geschiktheid van den candidaat voor het lidmaatschap. Artikel 13. Na uitgebracht advies door de enquête commissie worden de naam en de woon plaats van het candidaat-lid gepubliceerd. Artikel 14. Bezwarentegen de aanneming van het candidaat-lid moeten binnen 7 dagen na de publicatie bij den lsten secretaris worden 12

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 13