door het Bestuur worden voorgesteld en waartegen binnen 14 dagen na publicatie niet door minstens 5 stemgerechtigde leden bezwaren bij den lsten Secretaris zijn inge bracht. Indien bezwaren worden ingebracht, geschiedt de ballotage op de eerstvolgende Algemeene Vergadering. Artikel 8. Gewone leden zijn zij, die op den lsten Augustus den leeftijd van 20 jaar hebben bereikt, die het voetbalspel beoefenen of op andere wijze het doel der vereeniging hel pen bevorderen. Personen niet in Amsterdam of aangrenzende gemeenten woonachtig, kunnen als buitenlid toetreden. Artikel 9. Ondersteunende leden zijn zij, die door een geldelijke bijdrage het doel der vereeni ging bevorderen. Artikel 10. Als adspirant-leden kunnen toetreden jon gelieden, die op den lsten Augustus den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt; als junior-leden kunnen toetreden jongelieden, die op den lsten Augustus den leeftijd van 16 jaar doch nog niet dien van 20 jaar hebben bereikt. 1!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1947 | | pagina 12