Artikel 4. De Algemeene Vergadering oefent de wetgevende macht uit. HOOFDSTUK II. Leden. Artikel 5. De vereeniging bestaat uit: a. eereleden; b. buitengewone leden; c. gewone leden; d. buiten-leden; e. ondersteunende leden; f. junior-leden; g. adspirant-leden. Artikel 6. Personen, die zich voor de vereeniging buitengewoon verdienstelijk hebben ge maakt, kunnen op voorstel van het Bestuur tot Eerelid worden benoemd, wanneer zij minstens drie-vierde van de aanwezige stemgerechtigde leden in eene Algemeene Vergadering op zich vereenigen. Zij ontvan gen een door het Bestuur geteekend eere diploma. Artikel 7. Buitengewone leden zijn zij, die daartoe 10

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 9