Als adspirant-leden kunnen toetreden jongelieden, die op den lsten September den leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt als junior-leden kunnen toetreden jongelie den, die op den lsten September den leeftijd van 16 jaar doch nog niet dien van 20 jaar hebben bereikt. Artikel 3. Zij, die lid wenschen te worden, moeten worden voorgedragen en geballoteerd op de wijze als in het huishoudelijk reglement be paald; de aanneming als lid geschiedt door het Bestuur. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden; b. door vrijwillig bedanken, uiterlijk op 3lsten Mei en per aangeteekend schrij ven aan den lsten Secretaris; c. door vervallenverklaring van het lid maatschap: le. door een besluit van het Bestuur, wegens wanbetaling of wegens het scha den der belangen van de vereeniging op welke wijze dan ook, 2e. door een besluit van de Alge- meene Vergadering. Hiervoor wordt wordt minstens twee-derde van het aan tal geldig uitgebrachte stemmen ver- eischt. 3e. overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het huishoudelijk regle ment. 5

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 5