kregen, treedt in werking onmiddellijk na dat de Koninklijke Goedkeuring er op is verkregen. Wijzigingen in het Huishou delijk Reglement treden in werking on middellijk na kennisgeving aan de leden, tenzij de Algemeene Vergadering die tot wijziging besloot, een anderen datum van in werking treden bepaalde. Ingekomen voorstellen tot reglements wijzigingen en Bestuursvoorstellen daartoe worden door den lsten Secretaris zoo spoe dig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vóór den datum der Algemeene Vergadering ter kennis van de leden gebracht. Artikel 93. Alle nieuwe reglementaire bepalingen, als mede veranderingen die worden aange bracht in reeds bestaande, moeten door den Secretaris, met vermelding van den dag waarop zij worden ingevoerd, worden in geschreven in het officieele exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Artikel 94. De Algemeene Vergadering kan met min stens twee derde der uitgebrachte stemmen dispensatie verleenen van de bepalingen van dit reglement, benevens van alle andere ge maakte of eventueel te maken bepalingen. Artikel 95. De ontbinding van de vereeniging kan slechts geschieden als in artikel 9 der Sta tuten is bepaald. 38

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 37