Artikel 84. Een stemming mag niet ten doel hebben, uit te maken, welke van de twee voorstel len het meest verkiezelijke is. Over elk voorstel wordt naar de volgorde van indie ning, afzonderlijk gestemd, tenzij het later ingediende voorstel volgens de meening van den Voorzitter, van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later inge diende voorstel den voorrang heeft, tenzij de Algemeene Vergadering met minstens twee derde der uitgebrachte geldige stem men anders beslist. Artikel 85. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze vóór het voor stel in stemming en wel volgens volgorde van indiening, tenzij het later ingediende amendement volgens de meening van den Voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in welke geval het later ingediende amendement den voorrang heeft, tenzij de Algemeene Vergadering met minstens twee derde der uitgebrachte geldige stemmen an ders beslist. HOOFDSTUK XIII. Schorsingen. Artikel 86. De leden kunnen door het Bestuur voor een bepaalden tijd wegens wangedrag wor- 35

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 34