hindering hebben bericht, worden beboet met 1.— en kunnen door de elftalcom missie van het deelnemen aan oefeningen en wedstrijden worden uitgesloten. Indien de vereeniging beboet wordt, we gens overtreding van het spelreglement door de spelers, zal de boete worden verhaald op de spelers, die daaraan schuldig zijn. Artikel 71. Spelers zijn verplicht bij wedstrijden het voorgeschreven clubcostuum te dragen, het welk zich in behoorlijken staat moet bevin den. De aanvoerders zijn verplicht hierop nauwlettend toe te zien. HOOFDSTUK XI. V ergaderingen. Artikel 72. Vergaderingen worden onderscheiden in Algemeene-, Bestuurs- en Commissiever gaderingen. Artikel 73. Er wordt een Algemeene Vergadering uit geschreven: a. tusschen 1 en 30 September; b. tusschen 1 en 30 Juni; c. op verlangen van minstens 3 bestuurs leden; d. op verlangen van minstens 25 stem gerechtigde leden. In de gevallen sub c en d moet het ver zoek schriftelijk en met redenen omkleed bij 30

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 29