de gewone leden en hebben bovendien het recht Bestuursvergaderingen bij te wonen, waarin zij een adviseerende stem hebben. Artikel 30. Buitengewone leden hebben als zoodanig geen finantieele verplichtingen tegenover de vereeniging en zij hebben geen stem ter Al- gemeene Vergadering. Zij kunnen voor deelneming aan oefeningen worden uitge- noodigd. Artikel 31. Gewone- en buitenleden hebben het recht: a. tot deelneming aan oefeningen en wedstrijden: b. van stemming: c. van toegang tot de terreinen van de vereeniging met een dame; d. tot het voorstellen van candidaat- leden voor het lidmaatschap; e. tot het schriftelijk indienen van voor stellen. Artikel 32. Ondersteunende leden hebben het recht: a. van toegang tot de terreinen van de vereeniging met een dame; b. tot het bijwonen van oefeningen en wedstrijden; c. tot het bijwonen van ledenvergaderin gen en hebben daar een adviseerende stem. 17

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1938 | | pagina 16