9 HOOFDSTUK IV. Eindigen van het lidmaatschap. Artikel 19. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden, b. door vrijwillig bedanken, uiterlijk op den 31sten Mei, schriftelijk aan den lsten Secretaris, c- door vervallenverklaring van het lidmaatschap, 1ste door het Bestuur, wegens wanbetaling, 2e door de Algemeene Vergadering wegens voor komende oorzaken. Hiervoor worden minstens twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereischt. De namen der geroyeerde leden worden in het offi cieel orgaan der vereeniging gepubliceerd. De door hen betaalde contributie over het loopende seizoen wordt niet terugbetaald. Artikel 20. De van het lidmaatschap vervallen verklaard^ péj- sonen, volgens art. 19c., kunnen zich nooit meer als lid doen voorstellen, tenzij rehabilitatie mocht hebben plaats gehad. V Artikel 21. Het bedanken als lid kan alleen van kracht zijn, indien aan de financieele verplichtingen tegenover de Vereeni ging is voldaan. HOOFDSTUK V. Verplichtingen der Leden. Artikel 22. Alle leden zijn verplicht genoegen te nemen met de besluiten welke door de Algemeene Vergadering zijn genomen, ongeacht of zij bij het nemen dier besluiten al dan niet tegenwoordig waren zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering er van mede te werken. Artikel 23. Alle leden ontvangen bij hunne aanname een exemplaar

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 9