8 candidaat en de voorstellers moet worden onderteekend en aar. den lsten Secretaris ingezonden. Deze zendt het binnen twee dagen na ontvangst, naar de commissie bedoeld in artikel 13. Artikel 12. De naam en de woonplaats, alsmede de namen der voorstellers, worden in het eerstvolgend nummer van het „Officieel Orgaan" gepubliceerd. Artikel 13. De Enquête-commissie (artikel 59), doet onderzoek naar de geschiktheid van den candidaat voor het lid maatschap. Artikel 14. Bezwaren tegen de aanneming van een candidaat-lid moeten binnen 7 dagen na publicatie in het Officieel Orgaan, bij den lsten Secretaris worden ingebracht. De bezwaarschriften moeten met redenen zijn omkleed. Artikel 15. Van de aanname als lid, wordt den candidaat binnen 14 dagen door den lsten Secretaris bericht gezonden. Artikel 16. In bijzondere gevallen kan het Bestuur, in overleg met de Enquête-commissie, direct tot aanname van den can didaat overgaan. Artikel 17. Een gedeballoteerd candidaat lid kan eerst na één jaar weder worden voorgesteld of geintroduceerd. Artikel 18. De artikelen 11 tot en met 17 gelden gelijkelijk voor candidaat gewone-, buiten-, ondersteunende- en adspirant- leden, behoudens dat de voorstelformulieren voor can- didaat-adspirantleden mede onderteekend moeten zijn door de respectieve ouders of voogden.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 8