7 het Bestuur tot Eerelid worden benoemd, wanneer zij minstens drie vierden van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden in eene Algemeene Vergadering op zich vereenigen. Zij ontvangen een door het Bestuur geteekend eerediploma. Artikel 7. Buitengewone leden zijn zij, die daartoe door het Bestuur worden voorgesteld en waartegen binnen 14 dagen na publicatie in een door de Algemeene Vergade ring aangewezen officieel orgaan (art. 88), niet door minstens 5 stemgerechtigde leden bezwaren bij den lsten Secretaris zijn ingebracht. Indien bezwaren worden inge- bracht geschiedt de ballotage op de eerstvolgende Alge- meene Vergadering. Artikel 8. Gewone leden zijn zij die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, die het voetbalspel beoefenen of op andere wijze het doel der vereeniging helpen bevorderen. Personen niet in Amsterdam of aangrenzende gemeenten woonachtig, kunnen als buitenlid toetreden. Artikel 9. Ondersteunende leden zijn zij, die door een geldelijke bijdrage het doel der vereeniging bevorderen. Artikel 10. Als adspirantleden kunnen jongelieden toetreden die den leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben. HOOFDSTUK III. Vereischten voor het lidmaatschap. Artikel 11. Om als lid toe te treden moet men door twee eere gewone, of buitenleden worden voorgedragen, die daar door getuigen, dat de candidaat alle vereischten bezit om als lid te worden aangenomen. Deze voordracht ge- schiedt door middel van een door den candidaat in te vullen formulier, aangevende zijn naam, voorletters, leef- tijd, woonplaats en beroep; welk formulier door den

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 7